Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  CYDBWYLLGOR Y GWASANAETHAU RHEOLIADOL A RENNIR

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 MAWRTH 27 MEHEFIN 2017 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Penodi Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Is-gadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

 

4.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Chwefror 2017.

 

[Gweld Cofnod

 

5.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Pennaeth y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir –

6.            Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir.

[Gweld Cofnod]

7.            Trosolwg a Diweddariad ar y Gwasanaeth Rheoleiddio a Rennir.

[Gweld Cofnod]

8             Rhannu Gwasanaethau Rheoleiddio Cynllun Busnes 2017/18.

[Gweld Cofnod]

9.            Cynllun Gwasanaeth Gorfodi Iechyd a Diogelwch 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

 

11.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

20 Mehefin 2017

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at

Mrs. K. Bowen Rhif ffôn: Y Barri (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

  • Cynghorwyr Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr Y Cynghorwyr D. Patel a D. Lewis
  • Cyngor Caerdydd – Y Cynghorwyr M. Michael a Ms. J. Parry
  • Cyngor Bro Morgannwg – Y Cynghorwyr T.H. Jarvie ac A. Hampton