Notice of Meeting              PWYLLGOR PENODIADAU:PWYLLGOR SAFONAU

 

Date and time

of Meeting                       DYDD IAU, 13 GORFFENNAF, 2017 AC 8.30 A.M.

 

Venue                            YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ethol Cadeirydd.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cofnodion y Pwyllgor Penodiadau parthed Pwyllgor Safonau 7 Gorffennaf 2017, ynghylch penodi Aelod Cymunedol i Bwyllgor Safonau'r Cyngor a phenodi Aelod Annibynnol i Bwyllgor Safonau'r Cyngor.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Rhan II Cofnodion y Pwyllgor Penodiadau parthed Pwyllgor Safonau 7 Gorffennaf 2017 ynghylch penodi Aelodau Annibynnol i'r Pwyllgor Safonau (i ddilyn), ynghyd â'r ffurflenni cais (wedi eu hatodi) -

-       Derbyn diweddariad ar lafar gan y Swyddog Monitro.

Ystyried argymhellion y Panel a phenderfynu ar benodi dau Aelod Annibynnol i'r Pwyllgor Safonau. 

[Gweld Cofnod]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

7 Gorffennaf, 2017

 

Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndir - yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau of

Mrs. K. Bowen (Tel: 01446 709856),

Cyfeiriad ebost democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I'r Aelodau o'r Pwyllgor Penodiadau

Cynghorwyr: B.T. Gray, Mrs. A. Moore a Mrs. R. Nugent-Finn.