Notice of Meeting              PWYLLGOR PENODIADAU:PWYLLGOR SAFONAU

 

Date and time

of Meeting                       DYDD LLUN, 31 GORFFENNAF, 2017 AC 9.30 A.M.

 

Venue                            YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 3, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[View Minute]

 

4.         Cofnodion y Pwyllgor Penodiadau parthed Pwyllgor Safonau o 20 Gorffennaf 2017, ynghylch a phenodi Aelod Annibynnol i Bwyllgor Safonau'r Cyngor.

[View Minute]

 

5.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Rhan II Cofnodion y Pwyllgor Penodiadau parthed Pwyllgor Safonau 20 Gorffennaf 2017 ynghylch y cyfweliadau ar gyfer penodi aelod annibynnol i wasanaethu ar y Pwyllgor Safonau, ynghyd â'r ffurflenni cais.

 

-           Derbyn diweddariad ar lafar gan y Swyddog Monitro.

-           Ystyried argymhellion y Panel a phenderfynu ar benodi a Aelod Annibynnol i'r Pwyllgor Safonau ynghyd â'r cyfnod yn y swydd. 

[View Minute]

 

7.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

 

25 Gorffennaf, 2017

 

Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndir - yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau of

Mrs. K. Bowen (Tel: 01446 709856),

Cyfeiriad ebost democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I'r Aelodau o'r Pwyllgor Penodiadau

Cynghorwyr: B.T. Gray, Mrs. A. Moore a Mrs. R. Nugent-Finn.