Rhybudd o Gyfarfod     PWYLLGOR SAFONAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod              DYDD GWENER 15 EBRILL 2016 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                   SIAMBR Y CYNGOR, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

 

                              Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am golli’r cyfarfod.

[Gweld Confod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Ionawr, 2016.

[Gweld Confod]

 

3.         Derbyn datganiadau o fuddiant.

(Dylai aelodau sydd am ymgynghori ynghylch yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Confod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro –

4.         Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Côd Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygio) 2016.

[Gweld Confod]

5.         Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau Safonau, Ymchwiliadau, Gollyngiadau ac Atgyfeirio) (Cymru) (Diwygio) 2016.

[Gweld Confod]

6.         Asesu Corfforaethol.

[Gweld Confod]

7.         Egwyddorion Nolan.

[Gweld Confod]

 

8.         Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd yn teimlo y dylid eu trafod ar frys (Rhan I).

 

RHAN II

O DAN ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL1972,

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A CHYNRYCHIOLWYR Y WASG RHAG DOD I’R CYFARFOD PAN FYDD YR EITEMAU CANLYNOL O DAN YSTYRIAETH.

 

9.      Unrhyw eitemau y mae’r Cadeirydd yn teimlo y dylid eu hystyried ar frys (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr-gyfarwyddwr

 

8 Ebrill, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985

Archwilio papurau cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau yn y lle cyntaf at Mr. C. Hope un ai drwy ffonio 01446 709855) neu drwy afon neges i democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

At Aelodau’r Pwyllgor Safonau

Cynghorwyr: K. Hatton, Mrs. M. Kelly Owen a Mrs. A.J. Moore.

 

Aelodau Annibynnol:

Mr. J.F. Baker

Mr. D. Carsley

Mr. A.G. Hallett (Cadeirydd)

Mr. A. Lane (Is-gadeirydd)

Mrs. M.J. Pearce.

 

Cynrychiolydd y Dref a’r Gymuned:

Y Cynghorydd M. Cuddy.