Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR SAFONAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD IAU 7 GORFFENNAF 2016 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR 3, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Ethol Cadeirydd ar gyfer gweddill y Flwyddyn Drefol.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ethol Is-gadeirydd ar gyfer gweddill y Flwyddyn Drefol.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Ebrill2016.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro –

6.         Gorchymyn Model Cod Ymddygiad Awdurdodau Lleol (Cymru) (Diwygiad) 2016.

[Gweld Cofnod]

7.         Gweithdrefn Datrys Anghydfodau Lleol: Diwygiadau Arfaethedig.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).


RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

 

Adroddiad y Swyddog Monitro –

9.         Gweithdrefn Datrys Anghydfodau Lleol: Gwrandawiad Cam 3.

[Gweld Cofnod]

10.       Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

30 Mehefin 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg hefyd.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 –

Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr. J. Wyatt (Rhif ffôn: 01446 709408.)

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau’r Pwyllgor Safonau

Y Cynghorwyr: K. Hatton, Mrs. A. Moore a A.C. Williams.

 

Aelodau Annibynnol:

Mr. J.F. Baker

Mr. D. Carsley

Mr. A.G. Hallett

Mr. A. Lane

Mrs. M.J. Pearce.

 

Cynrychiolydd Cyngor Tref a Chymuned:

Y Cynghorydd M. Cuddy.