Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR SAFONAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod              DYDD IAU, 22 MEDI, 2016 AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                   YSTAFELL BWYLLGOR RHIF 3, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro -

4.         Ceisiadau am Oddefeb - Cyngor Cymuned Llandochau.

[Gweld Cofnod]

5.         Cais am Oddefeb

[Gweld Cofnod]

6.         Canlyniad Cyfeirio’r Mater i Banel Dyfarnu Cymru.

[Gweld Cofnod]

7.         Gweithdrefn Datrys Anghydfodau Lleol.

[Gweld Cofnod]

 

8.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro

9.         Gweithdrefn Datrys Anghydfodau Lleol

[Gweld Cofnod]

 

10.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

16 Medi, 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir: Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. J. Wyatt (Ffôn: 01446 709408).

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Safonau

Y Cynghorwyr: K. Hatton, Mrs. A. Moore ac A.C. Williams.

 

Aelodau Annibynnol:

Mr. A.G. Hallett (Cadeirydd)

Mr. A. Lane (Is-gadeirydd)

 

Mr. J.F. Baker

Mr. D. Carsley

Mrs. M.J. Pearce

 

Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned:

Y Cynghorydd M. Cuddy