Cost of Living Support Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR SAFONAU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD IAU, 25 IONAWR AM 10.00 A.M.

 

Lleoliad                         YSTAFELL BWYLLGOR RHIF1, SWYDDFEYDD     DINESIG

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Tachwedd 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Swyddog Monitro –

4.         Ceisiadau am Oddefeb.

[Gweld Cofnod]

5.         Protocol Datrys Lleol ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref.

[Gweld Cofnod]

6.         Asesu Diddordeb y Cyhoedd – Cod Ymddygiad – Ffeithlen.

[Gweld Cofnod]

7.         Hyfforddiant Cod Ymarfer 2017 – Cynghorau Tref a Chymuned Bro Morgannwg ac Aelodau Cyfetholedig Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

8.         Trosolwg o Gwynion Cod Ymddygiad Aelodau Ar Ôl 2012.

[Gweld Cofnod]

9.         Adolygiad o Weithdrefn Datrys Anghydfodau Lleol Cyngor Bro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

10.      Cynhadledd Safonau Cymru Medi 2018.

[Gweld Cofnod]

      

11.       Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Swyddog Monitro –

12.       Y Weithdrefn Datrys Anghydfodau Lleol Gwrandawiad Cam 3.

[Gweld Cofnod

 

13.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

18 Ionawr, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir: Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. K. Bowen (Ffôn: 01446 709856).

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau’r Pwyllgor Safonau

Y Cynghorwyr: L. Burnett, B.T. Gray a A.D. Hampton.

 

Aelodau Annibynnol:

Mr. D. Carsley

Mrs. P. Hallett

Mr. R. Hendicott

Mr. A. Lane

Mrs. L. Tinsley

 

Cynrychiolydd Cynghorau Tref a Chymuned:

Y Cynghorydd M. Cuddy