Hysbysiad o Gyfarfod   PWYLLGOR YMDDIRIEDOLAETH

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN, 17 HYDREF, 2016 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                         YSTAFELL BWYLLGOR RHIF3, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Gorffennaf, 2015.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Rheolwr Gyfarwyddwr -

4.         Safle Blaenorol y Chweched Dosbarth - Ysgol y Bont-faen.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

10 Hydref 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs. L. Mills, Ffôn: Y Barri (01446) 709144

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau'r Pwyllgor Ymddiriedolaeth -

Cadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd H.C. Hamilton;

Y Cynghorwyr: T.H, Jarvie, G. John, K.P. Mahoney, A. Parker ac A.G. Powell.