Hysbysiad o Gyfarfod     PWYLLGOR YMDDIRIEDOLAETH WEDI’I AILYMGYNNULL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN, 31 HYDREF, 2016 AM 4.30 P.M.

 

Lleoliad                         YSTAFELL BWYLLGOR RHIF1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

(GOFYNNIR I AELODAU NODI BOD HWN YN GYFARFOD WEDI’I AILYMGYNNULL AR GYFER Y PWYYLLGOR YMDDIRIEDOLAETH YN DILYN GOHIRIO BUSNES YNG NGHYFARFOD PWYLLGOR 17 HYDREF 2016)

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

(Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Rheolwr Gyfarwyddwr -

3.         Safle Blaenorol y Chweched Dosbarth - Ysgol y Bont-faen.  [Golygfa Adroddiad Gan 17 Hydref]

[Gweld Cofnod]

 

4.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

 

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

5.         Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

25 Hydref 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mr. G. Davies, Ffôn: Y Barri (01446) 709249

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Holl Aelodau'r Pwyllgor Ymddiriedolaeth -

Cadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd H.C. Hamilton;

Y Cynghorwyr: T.H, Jarvie, G. John, K.P. Mahoney, A. Parker ac A.G. Powell.