Hysbysiad o Gyfarfod  CYDBWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR GWIRFODDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 5 HYDREF, 2016 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Penodi Is-gadeirydd Mygedol o ymhlith Cynrychiolwyr y Sector Gwirfoddol ar gyfer y Flwyddyn Ariannol ganlynol.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Hydref 2015.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

5.         Cyflwyniad – Diweddariad ar y Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr -

6.         Cytundeb a Chynllun Gweithredu’r Sector Gwirfoddol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro -

7.         Fframwaith BIP ar gyfer Gweithio gyda’r Trydydd Sector a’r Adolygiad o’r Flwyddyn.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau gan y Sector Gwirfoddol -

8.         Teuluoedd Ynghyd – Atal y Fro

[Gweld Cofnod]

9.         Cam Ymlaen – Adroddiad Diwedd Project – Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

28 Medi 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs L. Mills, Ffôn: (01446) 709144, E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol:

Cadeirydd: Y Cynghorydd E. Williams;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, G.A. Cox, Ms. K.E. Edmunds, Dr. I.J. Johnson, Mrs. M. Kelly Owen, N. Moore, R.L. Traherne a C.J. Williams.

 

Cynrychiolwyr o’r Sector Gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

Ms. Kay Quinn (Atal y Fro), Ms. Teresa Burris (Age Connects Caerdydd a’r Fro), TBA (MIND ym Mro Morgannwg), Ms. Rachel Connor (Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg), Sian Browne (Llamau), TBA (Swyddfa Gwirfoddolwyr y Fro), I’w Gadarnhau (Action for Children), Ms. Abigail Harris a Ms. Linda Donovan (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro) ac un o’r Sector Gwirfoddol.