Hysbysiad o Gyfarfod  CYDBWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR GWIRFODDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 8 CHWEFROR, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Hydref, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyfeirnod –

4.         Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau - Grantiau i Sefydliadau Gwirfoddol a  Chymunedol - Cabinet: 31 Hydref, 2016.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

5.         Cronfa Grant Cymunedau Cryf.

[Gweld Cofnod]

6.         Compact y Sector Gwirfoddol.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Cyflwyniad – Diweddariad ar y Rhaglen Ail-lunio Gwasanaethau.

[Gweld Cofnod

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

2 Chwefror, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs L. Mills, Ffôn: (01446) 709144, E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol:

Cadeirydd: Y Cynghorydd E. Williams;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd L. Burnett;

 

Y Cynghorwyr: Ms. R. Birch, Ms. B.E. Brooks, G.A. Cox,Dr. I.J. Johnson, Mrs. M. Kelly Owen, N. Moore, R.L. Traherne a C.J. Williams.

 

Cynrychiolwyr o’r Sector Gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

Ms. Kay Quinn (Anrhydeddus Is-Gadeirydd) (Atal y Fro)**;

Ms. Teresa Burris (Age Connects Caerdydd a’r Fro), TBA (MIND ym Mro Morgannwg), Ms. Rachel Connor (Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg), Sian Browne (Llamau), TBA (Swyddfa Gwirfoddolwyr y Fro), I’w Gadarnhau (Action for Children), Ms. Abigail Harris a Ms. Linda Donovan (Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro) ac un o’r Sector Gwirfoddol.