Hysbysiad o Gyfarfod  CYDBWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR GWIRFODDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER, 18 GORFFENNAF, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

1.         Penodi Is-gadeirydd Anrhydeddus o blith Cynrychiolwyr y Sector Gwirfoddol ar gyfer y Flwyddyn Ariannol nesaf.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Chwefror 2017.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

5.         Cyflwyniad – Cyflwyniad i Gydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Compact y Sector Cyhoeddus – Diweddariad ar y Cynllun Gwaith Blynyddol.

[Gweld Cofnod]

 

7.         Cyflwyniad - Briff y Gronfa Grant Cymunedau Cryf.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.         Enwebu Cynrychiolydd ar gyfer Panel Gwerthuso’r Gronfa Grant Cymunedau Cryf.

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

11 Gorffennaf, 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Mrs L. Mills, Ffôn: (01446) 709144, E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol:

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. C.A. Cave

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M. Lloyd;

Y Cynghorwyr: L. Burnett, Miss. A.M. Collins, G.C. Kemp, M.J.G. Morgan, N. Moore a Mrs. J.M. Norman.

 

Cynrychiolwyr o’r Sector Gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

Teresa Power (Oedran Connects, Caerdydd a'r Fro), Kay Quinn (Atal y Fro), Sophie Bailie (Barnardos), Linda Newton (Caerdydd a'r Fro Gweithredu dros Iechyd Meddwl), Rachel Connor (Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg) a dau o swyddi gwag o Sector gwirfoddol ac un swydd wag gan Gynghorau Tref a Chymuned.