Hysbysiad o Gyfarfod  CYDBWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR GWIRFODDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 DYDD MERCHER,  25 HYDREF, 2017 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                    SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Gorffennaf 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Ein Bro – Ein Dyfodol, Cynllun Lles Drafft y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.

[Gweld Cofnod]

5.         Compact y Sector Cyhoeddus – Diweddariad ar y Cynllun Gwaith Blynyddol.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau gan y Sector Gwirfoddol –

6.         Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Gwirfoddoli Morgannwg (GGM).

[Gweld Cofnod]

7.         Project Datblygu Consortia Trydydd Sector y Fro – Adroddiad Diwedd y Project.

[Gweld Cofnod]

8.         Gwerth Economaidd Gwirfoddoli ym Mro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

18 Hydref, 2017

 

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Ms. A. Rudman, Ffôn: (01446) 709855, E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol:

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. C.A. Cave;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M. Lloyd;

Y Cynghorwyr: L. Burnett, Miss. A.M. Collins, G.C. Kemp, M.J.G. Morgan, N. Moore a Mrs. J.M. Norman.

 

Cynrychiolwyr o’r Sector Gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

Teresa Power (Oedran Connects, Caerdydd a'r Fro), Kay Quinn (Atal y Fro), Hollie Thomas (Barnardos), Linda Newton (Caerdydd a'r Fro Gweithredu dros Iechyd Meddwl), Rachel Connor (Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg) a dau o swyddi gwag o Sector gwirfoddol ac un swydd wag gan Gynghorau Tref a Chymuned.