Notice of Meeting        CYDBWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR GWIRFODDOL

 

Date and time

of Meeting                 DYDD MERCHER, 7 CHWEFROR, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Venue                      SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 Hydref, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniadau

5.          Prosiect Bancio Amser y Fro. Diweddariad 3 Mis - Mark Ellis, Swyddog Buddsoddi ac Ymgysylltu Cymunedol. [Gweld y Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

6.          Trosolwg Adran 106, Charlotte Pugh, Uwch-Gynllunydd. [Gweld y Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Rheolwr Gyfarwyddwr –

7.         Compact Sector Gwirfoddol – Diweddariad Cynllun Gwaith Blynyddol.

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

31 Ionawr, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Ms. A. Rudman, Ffôn: (01446) 709855, E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol:

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. C.A. Cave;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M. Lloyd;

Y Cynghorwyr: L. Burnett, Miss. A.M. Collins, G.C. Kemp, M.J.G. Morgan, N. Moore a Mrs. J.M. Norman.

 

Cynrychiolwyr o’r Sector Gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

Teresa Power (Oedran Connects, Caerdydd a'r Fro), Helen Jones (Atal y Fro), Hollie Thomas (Barnardos), Linda Newton (Caerdydd a'r Fro Gweithredu dros Iechyd Meddwl) (Is-gadeirydd Anrhydeddus), Rachel Connor (Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg), Councillor Mrs. A. Barnaby (o Gynghorau Tref a Chymuned) a dau o swyddi gwag o Sector gwirfoddol.