Notice of Meeting        CYDBWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR GWIRFODDOL

 

Date and time

of Meeting                 DYDD MERCHER, 3 HYDREF, 2018 AM 6.00 P.M.

 

Venue                      SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

1.         Penodi Is-Gadeirydd Anrhydeddus gan Gynrychiolwyr y Sector Gwirfoddol ar Gyfer r Flwyddyn Ddinesig.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Penodi Cynrychiolydd Panel Addysg Cronfa Grantiau Cymunedau Cryf ar Gyfer y Flwyddyn Ddinesig.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Chwefror 2018.

[Gweld Cofnod]

 

5.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Cyflwyniadau –

6.         Sefydliad y Maer – Ei Deilyngdod y Maer. [Gweld Cyflwyniad]  [Gweld Gwybodaeth Atodol]

[Gweld Cofnod]

7.         Gwasanaethau’r Sector Gwirfoddol Iechyd Meddwl ym Mro Morgannwg. [Gweld Cyflwyniad]

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Rheolwr Gyfarwyddwr –

8.         Compact Sector Gwirfoddol – Diweddariad Cynllun Gwaith Blynyddol.

[Gweld Cofnod]

9.         Cyllid yr Awdurdod Lleol ar gyfer y Gwasanaethau Trydydd Sector - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru.

[Gweld Cofnod]

10.       Diwygio Lles – Adroddiad Cynnydd.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau gan y Sector Gwirfoddol –

11.       Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Gwirfoddoli Morgannwg (GGM).

[Gweld Cofnod]

12.      Gwerth Economaidd Gwirfoddoli ym Mro Morgannwg.

[Gweld Cofnod]

13.      “Project Lles” Trydydd Sector y Fro – Adroddiad Diwedd Project.

[Gweld Cofnod

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

26 Medi, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Ms. A. Rudman, Ffôn: (01446) 709855, E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol:

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. C.A. Cave;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd M. Lloyd;

Y Cynghorwyr: L. Burnett, Miss. A.M. Collins, G.C. Kemp, M.J.G. Morgan, N. Moore a Mrs. J.M. Norman.

 

Cynrychiolwyr o’r Sector Gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

Teresa Power (Oedran Connects, Caerdydd a'r Fro), Helen Jones (Atal y Fro), Hollie Thomas (Barnardos), Linda Newton (Caerdydd a'r Fro Gweithredu dros Iechyd Meddwl), Rachel Connor (Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg), Councillor Mrs. A. Barnaby (o Gynghorau Tref a Chymuned) a dau o swyddi gwag o Sector gwirfoddol.