Notice of Meeting        CYDBWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR GWIRFODDOL

 

Date and time

of Meeting                 DYDD MERCHER, 23IONAWR, 2019 AM 6.00 P.M.

 

Venue                      SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Hydref 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Compact Sector Gwirfoddol – Diweddariad Cynllun Gwaith Blynyddol.

[Gweld Cofnod]

5.         Arian Awdurdod Lleol Gwasanaethau Trydydd Sector - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau gan y Sector Gwirfoddol –

6.         Prosiect Consortiwm y Gronfa Loteri Fawr - Adroddiad Diwedd y Prosiect "Pave the Way".

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

16 Ionawr, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Ms. A. Rudman,

Ffôn: (01446) 709855, E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

I Aelodau Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol:

Cadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. C.A. Cave;

Is-gadeirydd: Rôl wag;

Y Cynghorwyr: L. Burnett, Miss. A.M. Collins, G.C. Kemp, M.J.G. Morgan, N. Moore a Mrs. J.M. Norman.

 

Cynrychiolwyr o’r Sector Gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

Helen Jones (Atal y Fro) (Is-Gadeirydd Anrhydeddus),

Teresa Power (Oedran Connects, Caerdydd a'r Fro),

Hollie Thomas (Barnardos),

Linda Newton (Caerdydd a'r Fro Gweithredu dros Iechyd Meddwl),

Rachel Connor (Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg) (Cynrychiolydd Panel Gwerthuso Cronfa Grantiau Cymunedau Cryf),

Councillor Mrs. A. Barnaby (o Gynghorau Tref a Chymuned)

ynghyd ag un swydd wag o'r Sector Gwirfoddol.