GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod  CYDBWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR GWIRFODDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                   DYDD LLUN, 8 GORFFENNAF, 2019 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                       SIAMBR Y CYNGOR, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ionawr, 2019.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.         Ariannu Gwasanaethau'r Trydydd Sector - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru.

[Gweld Cofnod]

5.         Diweddariad Cynllun Gwaith Blynyddol.

[Gweld Cofnod]

6.         Datblygu Cynllun Corfforaethol Cyngor Bro Morgannwg 2020-25.

[Gweld Cofnod]

 

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

2 Gorffennaf, 2019

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Ms. A. Rudman,

Ffôn: (01446) 709855, E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol:

Cadeirydd: Y Cynghorydd Ms. R.M. Birch;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd Mrs. J.M. Norman;

Y Cynghorwyr: L. Burnett, Mrs. C.A. Cave, Miss. A.M. Collins, R. Crowley, K.F. McCaffer a’r L.O. Rowlands.

 

Cynrychiolwyr o’r Sector Gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro:

Helen Jones (Atal y Fro) (Is-Gadeirydd Anrhydeddus),

Hollie Thomas (Barnardos),

Linda Newton (Caerdydd a'r Fro Gweithredu dros Iechyd Meddwl),

Rachel Connor (Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg – Cynrychiolydd Panel Gwerthuso Cronfa Grant Cymunedau Cryf),

Y Cynghorydd Mrs. A. Barnaby (o Gynghorau Tref a Chymuned) ynghyd â dwy swydd wag o'r Sector Gwirfoddol