GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod    CYDBWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR GWIRFODDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD LLUN, 19 HYDREF, 2020 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                       CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

1.         Penodi Is-Gadeirydd Anrhydeddus gan Gynrychiolwyr y Sector Gwirfoddol ar Gyfer r Flwyddyn Ddinesig.

[View Minute]

 

2.        Penodi Cynrychiolydd Panel Gwerthuso Cronfa Grant Cymunedau Cryf ar gyfer y Flwyddyn Ddinesig.

[View Minute]

 

3.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[View Minute]

 

4.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Hydref, 2019.

[View Minute]

 

5.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[View Minute]

 

Cyflwyniad –

6.         Covid 19: Yr Effaith ar Iechyd a Lles Meddwl - Ymateb gan y Trydydd Sector â Diddordeb mewn Iechyd Meddwl (Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro – CAVAMH).

[View Minute]

 

Adroddiad y Pennaeth Trawsnewid Polisi a Busnes –

7.         Adroddiad Blynyddol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg 2019-20 Diweddariad.

[View Minute]

 

Adroddiadau Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg –

8.         Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg –  Ymateb i Covid-19.

[View Minute]

9.         Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg –  Adroddiad Blynyddol 2019/20.

[View Minute]

10.       Gwerth Economaidd Gwirfoddoli 2019.

[View Minute]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

12 Hydref, 2020

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi Ms. C. Lindsey,

Ffôn: (01446) 709144, E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol –  

Cadeirydd: Cynghorydd Ms. R.M. Birch;

Is-gadeirydd: Cynghorydd Mrs. J.M. Norman;

Y Cynghorwyr: L. Burnett, Mrs. C.A. Cave, Miss. A.M. Collins, R. Crowley, K.F. McCaffer ac L.O. Rowlands.

 

Cynrychiolwyr o’r Sector Gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Hayley Smith (Barnardos),

Linda Newton (Caerdydd a'r Fro Gweithredu dros Iechyd Meddwl),

Rachel Connor (Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg – Cynrychiolydd Panel Gwerthuso Cronfa Grant Cymunedau Cryf),

Y Cynghorydd Mrs. A. Barnaby (o Gynghorau Tref a Chymuned) ynghyd â dwy swydd wag o'r Sector Gwirfoddol

 

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Pwyllgor, Swyddogion a phartïon â diddordeb i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan y Cyngor. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709144.