Autumn leaves.

 

 

Autumn leaves.

 

GALLWCH OFYN AM Y DDOGFEN HON MEWN FFURFIAU ERAILL.

ER ENGHRAIFFT: FFONT MWY; AR BAPUR LLIW GWAHANOL.

 

Hysbysiad o Gyfarfod    CYDBWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR GWIRFODDOL

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                    DYDD MAWRTH, 30 TACHWEDD, 2021 AM 6.00 P.M.

 

Lleoliad                        CYFARFOD O BELL

 

 

Agenda

 

1.         Penodi Is-Gadeirydd Anrhydeddus o Gynrychiolwyr y Sector Gwirfoddol ar Gyfer y Flwyddyn Ddinesig.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Hydref, 2021.

[Gweld Cofnod]

 

4.         Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

            (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg –

5.         Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg 2020/21.

[Gweld Cofnod]

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

23 Tachwedd, 2021

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. 

Arolygu papurau cefndir – Yn yr achos cyntaf dylid ymholi C. Lindsey,

Ffôn: (01446) 709144, E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

 

I Aelodau Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol –  

Cadeirydd: Cynghorydd R.M. Birch;

Is-gadeirydd: Cynghorydd J.M. Norman;

Y Cynghorwyr: C.A. Cave, A.M. Collins, R. Crowley, O. Griffiths, K.F. McCaffer ac L.O. Rowlands.

 

Cynrychiolwyr o’r Sector Gwirfoddol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Hayley Smith (Barnardos),

Linda Newton (Caerdydd a'r Fro Gweithredu dros Iechyd Meddwl),

Rachel Connor (Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg – Cynrychiolydd Panel Gwerthuso Cronfa Grant Cymunedau Cryf),

Y Cynghorydd A. Barnaby (o Gynghorau Tref a Chymuned) ynghyd â dwy swydd wag o'r Sector Gwirfoddol

 

SYLWCH: Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad i bellhau cymdeithasol ni fydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal yn ei leoliad arferol. Cyfarfod rhithwir fydd hwn a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Pwyllgor, Swyddogion a phartïon â diddordeb i gefnogi eitemau’r agenda. Bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw a'i gofnodi i'w drosglwyddo wedi hynny trwy wefan gyhoeddus y Cyngor.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyn, cysylltwch â democratic@valeofglamorgan.gov.uk  neu ffôn. 01446 709144.

 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/minutes-agendas-and-reports.aspx