Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR DEDDF YSTADAU EGLWYSI CYMRU

 

Dyddiad ac amser

y Cyfarfod                 LLUN 4 GORFFENNAF 2016 AM 4.00 P.M.

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR 3, Y SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

RHAN I

 

1.         Ymddiheuriadau am absenoldebau.

[Gweld Cofnod]

 

2.         Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17 Mawrth 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.         Derbyn datganiadau o ddiddordeb.

(Noder: Gofynnir i Aelodau sydd angen cyngor ar y mater hwn gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod.)

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.      Ceisiadau am Gymorth Ariannol 2015/16.

[Gweld Cofnod]

 

5.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan I).

 

RHAN II

 

GELLIR GWAHARDD Y CYHOEDD A’R WASG O’R CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETHAU AR Y MATER(ION) SY’N DILYN, YN UNOL AG ADRAN 100A(4) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

6.      Unrhyw fater brys ym marn y Cadeirydd (Rhan II).

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

27 Mehefin 2016

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Hawl i Wybodaeth) 1985 – Archwilio papurau’r cefndir: dylid cyfeirio ymholiadau cychwynnol at Mr. J. Rees: (01446) 709413.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk

 

Aelodau Pwyllgor Deddf Ystadau Eglwysi Cymru

Cadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd A.G. Powell

Y Cynghorwyr: G.A. Cox, C.P. Franks, H.C. Hamilton, K.P. Mahoney ac R.P. Thomas.