Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR DEDDF YSTÂD YR EGLWYS YNG NGHYMRU

 

Dyddiad ac amser         DYDD LLUN, 14 TACHWYDD 2016 AM 4.00 P.M.

y Cyfarfod                

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.      Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Hydref 2016.

[Gweld Cofnod]

 

3.      Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

         (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

4.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol –
5.         Tir yng Nghaeau Glebe, Sili.

[Gweld Cofnod

 

6.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

7 Tachwydd 2016

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. L. Mills: (01446) 709144.

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk 

 

Aelodau’r Pwyllgor Deddf Ystâd yr Eglwys yng Nghymru -

Cadeirydd: Y Cynghorydd F.T. Johnson;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd A.G. Powell;

Y Cynghorwyr: G.A. Cox, C.P. Franks, H.C. Hamilton, K.P. Mahoney a R.P. Thomas.