Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR DEDDF YSTÂD YR EGLWYS YNG NGHYMRU

 

Dyddiad ac amser         DYDD MAWRTH, 25 GORFFENNAF, 2017 AM 4.30 P.M.

y Cyfarfod                

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF1, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.      Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Ionawr, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.      Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

         (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

4.      Ceisiadau ar gyfer Cymorth Ariannol 2017/18. [Diwygiwyd Atodiad C]

[Gweld Cofnod]

 

5.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

Adroddiad i’r Pennaeth Cyllid a Phennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol –

6.         Rolau a Chyfrifoldebau Pwyllgor Ystadau a Daliadau Tir Deddf yr Eglwys yng Nghymru.

[Gweld Cofnod]

 

7.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

18 Gorffennaf 2017

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mr. J. Rees: (01446) 709413

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk 

 

 

Aelodau’r Pwyllgor Deddf Ystâd yr Eglwys yng Nghymru -

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.A. Cos;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd A.C. Parker;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, A. Hampton, N. Moore, S.T. Wiliam a Mrs. M. Wright.