GOFYNNIR I AELODAU’R CYHOEDD SY’N DOD I’R CYFARFOD HWN GOFIO Y DYLENT DDEFNYDDIO’R FYNEDFA GEFN AR Y LLAWR GWAELOD ISAF WRTH ADAEL

 

 

Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR DEDDF YSTÂD YR EGLWYS YNG NGHYMRU

 

Dyddiad ac amser         DYDD LLUN, 8 IONAWR, 2018 AM 4.00 P.M.

y Cyfarfod                

 

Lleoliad                    YSTAFELL BWYLLGOR RHIF3, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.      Ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Hydref, 2017.

[Gweld Cofnod]

 

3.      Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

         (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Pennaeth yr Adran Gyllid – 

4.         Lôn y tu ôl i Church Road, Tregatwg.

[Gweld Cofnod]

5.         Tir Gerllaw Kez House, Sea View Terrace, Tregatwg.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad’r Rheolwr Gyfarwyddwr –

6.         Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016/17 yn Dilyn yr Archwiliad Annibynnol.

[Gweld Cofnod]

7.         Ceisiadau ar Gyfer Cymorth Ariannol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

 

8.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

9.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

2 Ionawr, 2018

 

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Mrs. K. Bowen: (01446) 709856

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk 

 

 

Aelodau’r Pwyllgor Deddf Ystâd yr Eglwys yng Nghymru -

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.A. Cox;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd A.C. Parker;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, A. Hampton, N. Moore, S.T. Wiliam a Mrs. M. Wright.