Hysbysiad o Gyfarfod  PWYLLGOR DEDDF YSTÂD YR EGLWYS YNG NGHYMRU

 

Dyddiad ac amser       DYDD LLUN, 16 GORFFENNAF, 2018 AM 4.15 P.M.

y Cyfarfod                

 

Lleoliad                      YSTAFELL BWYLLGOR RHIF3, SWYDDFEYDD DINESIG

 

 

Agenda

 

 

RHAN I

 

1.      Ymddiheuriadau am absenoldeb.

[Gweld Cofnod]

 

2.      Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Ionawr 2018.

[Gweld Cofnod]

 

3.      Datgan buddiannau dan God Ymarfer y Cyngor.

         (Noder:Gofynnir i Aelodau sy’n ceisio cyngor ar yr eitem hon gysylltu â’r Swyddog Monitro o leiaf 48 awr cyn y cyfarfod).

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiad y Pennaeth yr Adran Gyllid – 

4.         Tir yng Nghaeau Glebe, Sili.

[Gweld Cofnod]

 

Adroddiadau’r Rheolwr Gyfarwyddwr -

5.      Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2017/18.

[Gweld Cofnod]

6.      Ceisiadau ar gyfer Cymorth Ariannol 2018/19.

[Gweld Cofnod]

 

7.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan I).

 

RHAN II

GALL Y CYHOEDD A’R CYFRYNGAU GAEL EU GWAHARDD O’R CYFARFOD WRTH YSTYRIED YR EITEM(AU) GANLYNOL YN UNOL AG ADRAN 100A(4) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972.

 

8.      Unrhyw eitemau eraill y mae’r Cadeirydd wedi penderfynu eu bod yn rhai brys (Rhan II).

 

 

Rob Thomas

Rheolwr Gyfarwyddwr

 

9 Gorffennaf, 2018

 

Mae’r Agenda hon ar gael yn Saesneg.

 

 

Deddf Llywodraeth Leol (Mynediad i Wybodaeth) 1985. Arolygu papurau cefndir – yn yr achos cyntaf dylid ymholi  

Ms. A. Rudman: (01446) 709855

E-bost: democratic@valeofglamorgan.gov.uk 

 

 

Aelodau’r Pwyllgor Deddf Ystâd yr Eglwys yng Nghymru -

Cadeirydd: Y Cynghorydd G.A. Cox;

Is-gadeirydd: Y Cynghorydd A.C. Parker;

Y Cynghorwyr: Mrs. P. Drake, B.T Gray, N. Moore, S.T. Wiliam a Mrs. M. Wright.