Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Sylwch –

COVID 19 - Pandemig Coronafirws

Oherwydd cyfyngiadau cyfredol a'r gofyniad am bellhau cymdeithasol, ni chynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn eu lleoliad arferol. Bydd cyfarfodydd y Cyngor yn cael eu cynnal yn rhithwir a bydd ‘presenoldeb’ yn cael ei gyfyngu i Aelodau’r Cyngor, swyddogion perthnasol ac unrhyw rai sydd wedi cofrestru i siarad ‘partïon â diddordeb’ lle bo’n briodol. Ni fydd unrhyw gyfarfodydd yn cael eu gweddarlledu yn fyw ond byddant yn cael eu recordio i'w trosglwyddo wedi hynny trwy wefan gyhoeddus y Cyngor.

 

Gweld Presenoldeb yng Ngweithdrefn Cyfarfodydd yr Awdurdod Lo (Ebrill 2021)

 

Gweddarlledu

Sylwch na fydd unrhyw gyfarfodydd yn cael eu gweddarlledu yn fyw ar hyn o bryd. 

 

Chwilio am Gofnodion, Agendâu ac Adroddiadau

 

 

Os gwelwch yn dda Nodyn: Nid yw eitemau o natur gyfrinachol neu eithriedig i'w trafod yn agored i'r cyhoedd a bydd yn cael ei nodi'n glir ar yr agenda perthnasol 

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Mai 2021 

Bydd pob Cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol 

 

Meeting dates

Y Cyngor 

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

 
Cyfarfod Blynyddol

10 Mai 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

18 Mai 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

12 Mai (Mer)

24 Mai

(Llun) 

Trwyddedu – Statudol

Yn syth ar ôl y Pwyllgor Trwyddedu Diogelu'r Cyhoedd

18 Mai 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

19 Mai 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

18 Mai 

Cynllunio (4.00 p.m.)

26 Mai

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

11 Mai 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

12 Mai 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (5.00 p.m.)

13 Mai 

Safonau (10.00 a.m.)

27 Mai 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Archwilio 

24 Mai 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg (5.30 p.m.)

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

 

 

Dyddiadau ac Amserau Cyfarfodydd Pwyllgor

Gweld Amserlen Arfaethedig Cyfarfodydd Misol 2020/21

  

Gweld Amserlen Cyfarfodydd y Flwyddyn Drefol 2021/22

 

Agendâu

Committee Agendas, Minutes and Reports

Y Cyngor

Agendâu    

Cofnodion (Saesneg)

N.B. Nid yw'r cyfarfodydd hyn yn cael eu gweddarlledu yn fyw ar hyn o bryd.

Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad 

[Flaenorol 28.11.18]

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers hynny Medi 2020

Y Cabinet Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Gweld Ffrwyd Fyw 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Cyfarfod Blynyddol Agendâu Cofnodion (Saesneg) Gweld Ffrwyd Fyw  Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Mai 2021 
Apeliadau Agendâu      
Archwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg)

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Cyswllt Cymunedol Agendâu Cofnodion (Saesneg)

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020

Gwasanaethau Democrataidd Agendâu Cofnodion (Saesneg)   Gweld Recordiadau Cyfarfodydd 
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi Agendâu Cofnodion (Saesneg)  

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Trwyddedu Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

   
Is-bwyllgor Trwyddedu Agendâu Cofnodion (Saesneg)   Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020
Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus Agendâu Cofnodion (Saesneg)

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Trwyddedu – Statudol Agendâu Cofnodion (Saesneg)   Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Mawrth 2021
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Agendâu Cofnodion     
Fforwm Mynediad Lleol Agendâu Cofnodion (Saesneg)   Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Mawrth 2021
Cynllunio  Agendâu Cofnodion (Saesneg)

N.B. Nid yw'r cyfarfodydd hyn yn cael eu gweddarlledu yn fyw ar hyn o bryd.

Cofrestrwch i Siarad | Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad

[Flaenorol 28.11.18]

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Gorffennaf 2020

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Craffu (Cartrefi a Chymunedau) Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad

 

Gweld Ffrwyd Fyw

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Craffu (Dysgu a Diwylliant) Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad

 

 

Gweld Ffrwyd Fyw

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad

 

Gweld Ffrwyd Fyw

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020

Craffu (Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Tai a Diogelu’r Cyhoedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Dysgu Gydol Oes) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Craffu (Gofal Cymdeithasol Ac Iechyd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Penodiad Uwch Reoli Agendâu Cofnodion (Saesneg)   Gweld Recordiadau Cyfarfodydd 
Penodiadau i’r Pwyllgor Safonau (Phwyllgor Penodiadau) Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Safonau Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Proforma SC1 Cais am Ollyngiad (Hyd 2017) 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

Ymchwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg)    
Ymddiriedolaeth Agendâu Cofnodion (Saesneg)   Gweld Recordiadau Cyfarfodydd 
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol Agendâu Cofnodion (Saesneg)   Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Hydref 2020
Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru Agendâu Cofnodion (Saesneg)

 

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

 

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

SRS

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 

Agendâu

Cofnodion (Saesneg)   

Gweld Recordiadau Cyfarfodydd ers Medi 2020

 

Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Caerdydd

 

Cydgabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dysgwch fwy am gyfarfodydd, gofnodion, agendâu ac adroddiadau am y Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Cyd-graffu'r Fargen Dinas Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Craffu ar y Cyd yn y Rhanbarth Cyfalaf yng Nghaerdydd 

 

Prosiect Gwyrdd: Cyfarfod Cyd-bwyllgor

Gwybodaeth bellach am gyfarfodydd cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd

 

Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr

Amserlenni Defnyddio Pwerau Brys y Rheolwr Gyfarwyddwr a arferir yn ystod pandemig Feirws Corona

 

Swyddi Gwag ar gyfer Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg  

Mae Cyngor Caerdydd yn ceisio penodi Aelodau Annibynnol newydd ar gyfer ei Bwyllgor Safonau a Moeseg.    

Mae gan y Pwyllgor Safonau a Moeseg rôl bwysig i’w chwarae o ran hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ran ymddygiad aelodau etholedig Cyngor Caerdydd a’r chwe Chyngor Cymunedol yn yr ardal.  Os ydych yn gwerthfawrogi democratiaeth leol, wedi ymrwymo i wasanaeth cyhoeddus ac yn gallu bod yn annibynnol, gwrthrychol a chryf eich cymhelliant efallai taw chi yw’r person cywir ar gyfer y rôl hon. 

 

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys pump aelod annibynnol, un cynghorydd cymunedol a thri chynghorydd sir.   Ar hyn o bryd mae gennym ddwy swydd wag ar gyfer aelodau annibynnol oherwydd bod un aelod yn ymddiswyddo ac un aelod yn dod i ddiwedd ei dymor.  Gwneir penodiadau am dymor o rhwng 4 a 6 mlynedd, a gellir ymestyn y penodiad am dymor 4 blynedd pellach.  

 

Mae aelodau cymunedau lleiafrifoedd ethnig a phobl anabl wedi’u tangynrychioli ar y Pwyllgor ar hyn o bryd, felly croesewir ceisiadau gan aelodau’r grwpiau hyn, ond ystyrir pob cais yn ôl teilyngdod.   

 

Os oes gennych ddiddordeb ewch i wefan Cyngor Caerdydd neu e-bostiwch gwasanaethaudemocrataidd@caerdydd.gov.uk 


Rhaid i Aelodau Annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg fod heb unrhyw gyswllt â Llywodraeth Leol, ac mae cyfyngiadau statudol i’r perwyl hwn.  Mae’r categorïau canlynol o bobl wedi eu gwahardd yn unol â’r gyfraith rhag cael eu penodi.


• Cynghorwyr neu swyddogion presennol Cyngor Caerdydd (neu ŵr/gwraig neu bartner i gynghorydd neu swyddog) neu unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned;  
• Cyn-gynghorwyr neu gyn-swyddogion Cyngor Caerdydd; neu
• Gyn-gynghorwyr neu swyddogion unrhyw awdurdod lleol arall, awdurdod y Parc Cenedlaethol, yr Awdurdod Tân neu gyngor cymuned, oni bai fod y person wedi gadael y swydd honno dros 12 mis yn ôl. 
Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Davina Fiore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu a Swyddog Monitro ar 029 2087 3905