Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Gweddarlledu

Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.  

 

Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/.

 

Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk.

 

Chwilio am Gofnodion, Agendâu ac Adroddiadau

 

 

Sylwer: Mae Cyfarfodydd y Cyngor a restrir ar Gylchgrawn y Cyfarfodydd y Cyngor yn agored i'r cyhoedd oni bai bod eitemau o natur gyfrinachol neu eithriedig i'w trafod a fydd yn cael eu nodi'n glir ar yr agenda berthnasol 

 

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Ebrill 2019 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall: 

meetings

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

4 Ebr
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

2 Ebr;

30 Ebr 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

1 Ebr;

15 Ebr

Trwyddedu – Statudol (10.00 a.m.)

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

11 Ebr 

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

9 Ebr;

17 Ebr 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) (4.30 p.m.)

4 Ebr 

Cynllunio (4.00 p.m.)

 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 

2 Ebr 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

3 Ebr 

Penodiad Uwch Reoli (9.30 a.m.)

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

9 Ebr

Safonau (2.00 p.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth (4.00 p.m.

 

Archwilio

30 Ebr 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg (5.30 p.m.)

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

29 Ebr 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

29 Ebr 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.15 p.m.)

1 Ebr 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

 

 

Dyddiadau ac Amserau Cyfarfodydd Pwyllgor

 

Gweld Amserlen Arfaethedig Cyfarfodydd Misol 2018/19.

Gweld Amserlen Arfaethedig Cyfarfodydd Misol 2019/20

 

Gweld Amserlen Cyfarfodydd y Flwyddyn Drefol 2018/19.

Gweld Amserlen Cyfarfodydd y Flwyddyn Drefol 2019/20

 

Agendâu

Committee Agendas, Minutes and Reports

Y Cyngor

Agendâu    

Cofnodion (Saesneg)

Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad 

[Flaenorol 28.11.18]

Y Cabinet Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cyfarfod Blynyddol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Apeliadau Agendâu    
Archwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cyswllt Cymunedol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Gwasanaethau Democrataidd Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ôl Disgresiwn Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Trwyddedu Agendâu

Cofnodion (Saesneg)

 
Is-bwyllgor Trwyddedu Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Trwyddedu – Statudol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Fforwm Mynediad Lleol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cynllunio  Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Cofrestrwch i Siarad | Hafan Gwefan| Archif Gwe-ddarllediad

[Flaenorol 28.11.18]

 
Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Dysgu a Diwylliant) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) Agendâu Cofnodion (Saesneg) Cofrestrwch i Siarad
Craffu (Adnoddau Corfforaethol) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Yr Economi a’r Amgylchedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Tai a Diogelu’r Cyhoedd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Dysgu Gydol Oes) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Craffu (Gofal Cymdeithasol Ac Iechyd) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Penodiad Uwch Reoli Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Penodiadau i’r Pwyllgor Safonau (Phwyllgor Penodiadau) Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Safonau Agendâu Cofnodion (Saesneg)

Proforma SC1 Cais am Ollyngiad (Hyd 2017) 

Ymchwilio Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Ymddiriedolaeth Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol Agendâu Cofnodion (Saesneg)  
Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru Agendâu Cofnodion (Saesneg)  

 

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Cyd-bwyllgor Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

                 

      Agendâu

      Cofnodion (Saesneg)   

 

Cydgabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Dysgwch fwy am gyfarfodydd Cydgabinet Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

 

Cyd-graffu'r Fargen Dinas Rhanbarth Cyfalaf Caerdydd

Darganfyddwch fwy am gyfarfodydd Craffu ar y Cyd yn y Rhanbarth Cyfalaf yng Nghaerdydd 

 

Prosiect Gwyrdd: Cyfarfod Cyd-bwyllgor

Gwybodaeth bellach am gyfarfodydd cydbwyllgor Prosiect Gwyrdd