Adolygiadau Craffu a Gorchwyl a Gorffen

Cynhelir adolygiadau yn y Fro naill ai drwy gyfrwng adolygiad gweinyddol, adolygiad cynhwysfawr cyflawn neu adolygiad gorchwyl a gorffen. Cânt eu cefnogi gan swyddogion Gwasanaethau Craffu a Phwyllgorau a’r Tîm Gwella a Datblygu. 

 

Cynhelir adolygiad gorchwyl a gorffen gan grŵp bach o Aelodau y gofynnir iddynt gyflawni darn penodol o waith o fewn terfyn amser cyfyngedig. Pan gaiff pwnc benodol ei archwilio mewn modd cynhwysfawr, adolygiad llawn yw hwnnw.

 

Gall adolygiad olygu casglu tystiolaeth lafar ac ysgrifenedig gan y prif randdeiliaid, ystyried perfformiad cyfredol ac ymchwilio i arferion gorau a nodedig darparwyr gwasanaethau eraill. Yn ogystal, gall olygu siarad â llunwyr polisïau, rheolwyr a defnyddwyr drwy edrych ar y dulliau ymarferol o gyflwyno gwasanaethau er mwyn llunio argymhewllion cynnydd ar eu cyfer.

 

Ar ôl cwblhau’r adolygiad, bydd y Pwyllgor Craffu yn dod cytuno ar y canfyddiadau a’i argymhellion, ac yn crynhoi’r rhain mewn adroddiad a gyflwynir i’r Cabinet. Bydd gofyn i’r Cabinet ymateb i’r materion dan sylw yn yr adroddiad. Cwblhawyd nifer o adolygiadau gorchwyl a gorffen manwl gan Bwyllgorau Craffu’r Fro, fel y gwelir yn y ffeiliau PDF isod.

 

Nodwch: dogfennau hanesyddol a geir isod, ac o’r herwydd, maent yn Saesneg yn unig.

 

Adolygiadau Craffu Manwl 

Adolygiadau Gorchwyl a Gorffen