Tir cyfagos â Churchfields

Tir ar Werth: Glaswellt (tua 470m2) cyfagos ag ardal breswyl Churchfields, y Barri.

 

Mae’n cynnwys pen gorllewinol ardal agored fwy o faint. Mae’r ardal wedi’i hamlinellu’n goch yn y cynllun sydd wedi’i amgáu.

 

Dylid cyflwyno tendrau 12 pm ddydd Llun 29 Gorffennaf 2019. 

 

 


 • Mynediad
   

  Mae mynedfa i gerddwyr yn unig i’r safle, fel y’i dangosir â llinellau ar y   cynllun.

 • Daliadaeth

  Mae’r tir yn cael ei werthu’n wag ac ar rydd-ddaliad. 

 • Cyfyngiadau ar Ddefnydd
  Gallai’r tir fod yn addas at ddibenion garddio, i’w ddefnyddio fel rhandir a dibenion tebyg, yn amodol ar gael y caniatadau angenrheidiol. Y prynwr sy’n gyfrifol am wneud ei ymholiadau ei hun. Bydd gwerthu’r tir yn destun cyfamod cyfyngu a chymal adfachu am unrhyw newid mewn defnydd. 
 • Ffiniau

  Bydd y prynwr yn gyfrifol am godi ffensys newydd ar hyd A-B, B-C ac C-D y ffiniau, a’u cynnal a chadw. 

 • Cynllunio

  Y prynwr fydd yn gyfrifol am unrhyw geisiadau newid defnydd neu gynllunio sydd eu hangen a’r costau ynghlwm wrth y rheiny.

  Nid yw’r Cyngor yn gwarantu y bydd unrhyw geisiadau o’r fath yn cael eu cymeradwyo at y diben y prynir y tir ar ei gyfer. 

   

 • Ymweld
   Mae’r safle ar agor i’w archwilio. Ni fydd y Cyngor yn gyfrifol am unrhyw ddamwain a achosir.
 • Indemniad
   Pan fo’r gwerthiant wedi ei gwblhau, bydd y prynwr yn derbyn holl fudd, atebolrwydd a namau y darn tir ac yn indemnio’r gwerthwr yn erbyn pob hawliad yn y dyfodol o ran y tri dan sylw, ac yn parhau i’w indemnio.
 • TAW
   

  Wedi ei eithrio o TAW.

 • Costau
   Y prynwr fydd yn gyfrifol am ffioedd syrfëwr y Cyngor ac unrhyw gostau cyfreithiol rhesymol. 
 • Dull Gwerthu 

  Ystyried - Gwahoddir cynigion dros £2,000 yn unol ag amodau cyflwyno cynigion.

   

  Mae’r tir ar werth drwy dendr anffurfiol ar sail y termau ac amodau sydd wedi eu hatodi.

  Dylid cyflwyno tendrau yn y modd a ragnodwyd a’u dychwelyd at Bennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU yn yr amlen dendr swyddogol erbyn 12 pm ddydd Llun 29 Gorffennaf 2019.

   

 

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch ag:

Angela Bailey, Swyddfa’r Ystadau    

Cyngor Bro Morgannwg,

Swyddfeydd Dinesig,

Heol Holltwn,

Y Barri,

CF63 4RU.

 

 • 01446 709756