South Lodge, Gerddi Windsor, Penarth

Cyfle Datblygu Arlwyo/ Llety Gwyliau 

I’w osod: Cyfle prydles 10 mlynedd neu'n hirach os oes angen

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn dymuno gwahodd cynigion gan bartïon sydd â diddordeb mewn cymryd prydles 10 mlynedd neu’n hirach os oes angen ar South Lodge, Gerddi Windsor.

 

Mae'r Cyngor yn marchnata'r buddiant prydles yn yr adeilad i gynnig cyfle arlwyo neu lety gwyliau yn South Lodge yng Ngerddi Windsor, Penarth.

 

I ddechrau, cynigia’r Cyngor brydles 10 mlynedd neu’n hirach os oes angen (dim hawl awtomatig i adnewyddu ar ddiwedd y brydles) a hoffai wahodd cynigion gan bartïon â diddordeb. Mae'r Cyngor yn rhagweld y bydd masnachu dan drefniant prydles newydd yn dechrau yn 2019.

 

 

Lleoliad

Mae South Lodge ar ochr ogleddol Cliff Hill, wrth fynedfa ddeheuol Gerddi Windsor. Mae'r Porthdy yn dyddio'n ôl i 1881 ac fe'i adeiladwyd yn wreiddiol fel porthdy ceidwad parc Gerddi Windsor. Y mae’r tŷ wedi ei leoli o fewn y gerddi. 

 

Lleolir yr adeilad ger y prif bwynt mynediad i’r Gerddi a chaiff fudd o lecyn eistedd allanol.

 

 

Penawdau Cyffredinol Telerau'r Brydles  

 • Amseroedd Masnachu 

  Gall tenant arlwyo fasnachu o'r eiddo rhwng 8am ac 11pm bob dydd, yn amodol ar ganiatâd cynllunio a thrwyddedu. Mewn amgylchiadau arferol, disgwylia’r Cyngor i fasnachu ddigwydd yn ddyddiol trwy gydol y flwyddyn a bydd yr amseroedd agor yn cychwyn erbyn 10am fan bellaf.

   

  Fodd bynnag, caiff y Tenant hyblygrwydd o ran oriau masnachu i’w alluogi i leihau colledion pan fydd y Gerddi yn dawel oherwydd tywydd garw. Bydd yn ofynnol i'r Tenant roi gwybod am amseroedd masnachu gwirioneddol i gynrychiolydd y Landlord mewn cyfarfodydd perfformiad rheolaidd, a bydd y rhain yn cael eu cymharu â data cofnodion tywydd ac amseroedd cau’r Gerddi.

   

  Os caiff yr eiddo ei ddefnyddio fel cyfleuster arlwyo, gall y Tenant gadw'r Eiddo ar gau o safbwynt masnachu am hyd at 10 diwrnod drwy gydol y flwyddyn, i ba bwrpas bynnag, heb gosb. Fodd bynnag, os bydd y Tenant yn methu â masnachu ar fwy na 5 diwrnod pellach mewn un flwyddyn galendr, bydd cosb o £125 y dydd yn daladwy, oni bai y ceir cytundeb ysgrifenedig Cyngor Bro Morgannwg ymlaen llaw.

   

  Os mai bwriad y cynigwyr yw defnyddio’r eiddo fel llety gwyliau, byddai disgwyl i'r tenant sicrhau bod niwsans i'r eiddo preswyl cyfagos yn cael ei achosi y tu allan i'r oriau gweithredu arferol.

   

 

 • Cyfrifoldebau ac Ymgymeriadau'r Tenant 


  Bydd tenantiaid arlwyo yn defnyddio'r enw gweithredu 'South Lodge Café' oni bai bod enw gwahanol yn cael ei gytuno'n ysgrifenedig gyda'r Cyngor. Y Tenant fydd yn gyfrifol am ffitiadau yn yr Eiddo i bwrpas y Defnydd a Ganiateir. Bydd angen i gynlluniau a manylebau ffitiadau gael eu cymeradwyo ymlaen llaw yn ysgrifenedig gan Gyngor Bro Morgannwg fel landlord ac yn rhinwedd ei swyddogaeth fel Awdurdod Cynllunio Lleol (os oes angen).

   

 • Gwaith atgyweirio a rhwymedigaethau eraill

  Mae'r eiddo i'w osod ar sail atgyweirio ac yswirio llawn.

   

  Y Tenant fydd yn gyfrifol am gasglu sbwriel cwsmeriaid o amgylch ei Eiddo er mwyn sicrhau y cynhelir safonau uchel o gyflwyniad amgylchedd Gerddi Windsor.

   

  Bydd bwyd yn cael ei weini heb ei lapio lle bo modd, er mwyn cyfyngu ar y sbwriel a gynhyrchir.  Cyfrifoldeb y Tenant hefyd fydd gwaredu gwastraff.Y Tenant fydd yn gyfrifol am yr holl waith atgyweirio a chynnal a chadw mewnol ac allanol ar yr eiddo.Dylai cynigwyr sicrhau eu bod yn darparu copi o'u Polisi arfaethedig ar ddefnyddio Plastigau yn eu cyflwyniad cynnig.

   

  Rhaid i'r Tenant gydymffurfio â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974.Bydd y Tenant yn gyfrifol am gynnal contract rheoli pla ar gyfer yr Eiddo.Archwilir offer tân yn flynyddol a bydd y Tenant yn cadw cofnodion priodol.

   

  Rhaid i'r Tenant gynnal asesiad risg a sicrhau bod ei offer yn cael ei wirio'n rheolaidd ar gyfer presenoldeb Legionella yn unol â chanllawiau'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE). Rhaid i'r tenant gadw cofnodion priodol i ddangos cydymffurfiaeth a sicrhau bod y rhain ar gael i'w harchwilio gan y Cyngor ar gais.Mae gan yr adeilad lecyn ar gael ar gyfer seddau awyr agored.   

   

  Rhaid diogelu'r ardal hon yn y nos ac ni fydd y Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod i unrhyw offer eistedd awyr agored o eiddo’r tenant, ayb.Bydd y Tenant yn gyfrifol am ddarparu Yswiriant Cynnwys, Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwyr bob amser.

   

  Bydd y Cyngor yn yswirio'r strwythur adeiladu o dan ei bolisi bloc, ond bydd cost y premiwm ar gyfer yr yswiriant adeiladu hwn yn cael ei ailgodi ar y gweithredwr fel rhent yswiriant bob blwyddyn ariannol.Rhaid i'r Tenant gyflawni sgôr hylendid bwyd sy’n o leiaf 3 allan o 5 neu bydd yn cael rhybudd ac yn fforffedu'r brydles.

   

  Disgwyliad y Cyngor yw y dylent sgorio 5 allan o 5, i gyd-fynd â'r safonau ac ansawdd uchel sy’n gysylltiedig â Gerddi Windsor. Os ydynt yn sgorio 3 neu 4, disgwylia’r Cyngor weld cynllun yn cael ei weithredu i ddod â'r sgôr i 5 allan o 5 o fewn 6 mis.Bydd y Tenant yn sefydlu, monitro a rheoli tudalen we ar gyfer eu Heiddo er mwyn darparu gwasanaeth da i gwsmeriaid a bodloni'r safonau uchel sy'n gysylltiedig â Gerddi Windsor. Bydd adborth cwsmeriaid, gan gynnwys drwy lwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel TripAdvisor, yn cael ei drafod mewn cyfarfodydd perfformiad rheolaidd.

   

  Bydd y Tenant yn ymdrechu'n rhesymol i lanhau graffiti o'r tu mewn a'r tu allan i'r Eiddo o fewn 24 awr o’i ddarganfod. Os nad yw'r Tenant yn gallu dileu neu orchuddio’r graffiti rhaid iddynt hysbysu'r Cyngor.Rhaid i'r Tenant a'i Asiantau gadw at y cod ymddygiad gyrwyr ar gyfer Parciau'r Fro (atodiad C) a rhaid i ddanfoniadau gan gerbydau gael eu gwneud ar hyd llwybrau penodol. Gall torri'r cod ymddygiad gan y Tenant neu ei Asiantau arwain at ddirwy o £50 yn erbyn y Tenant.

   

  Dangosir manylion y llwybr gwasanaeth cerbydau a'r lleoliad ar gyfer parcio ar gyfer 1 cerbyd staff yn Atodiad B - llwybr danfoniadau gan gerbydau, llwytho a pharcio (ar gael trwy wneud cais).Bydd y Tenant yn sicrhau na fydd unrhyw staff na cherbydau ei asiantau yn parcio am fwy nag 1 awr yng nghyffiniau agos yr Adeiladau er mwyn peidio ag amharu ar harddwch a chymeriad naturiol y Gerddi.

   

  Rheolir mynediad cerbydau i Erddi Windsor gan yr Adran Parciau.

   

  Y Tenant sy'n gyfrifol am sicrhau bod ei staff a'i asiantau yn cael cyfarwyddyd ar ddefnyddio'r system yn ddiogel. Nid yw'r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddefnyddio'r system yn anghywir gan arwain at ddifrod i gerbydau.

   

  Bydd y Tenant yn dychwelyd yr holl gardiau mynediad, ffobiâu ac allweddi a roddwyd iddo ar ddiwedd y brydles a gellir ei anfonebu am gost unrhyw amnewidiadau angenrheidiol yn ystod cyfnod y brydles.Bydd y Tenant yn darparu ac yn cynnal gwasanaeth tresmaswr a larwm tân yn yr Adeilad ac yn gyfrifol am fynychu digwyddiadau larwm 'y tu allan i oriau'.

   

  Bydd y Tenant yn hysbysu'r Cyngor o unrhyw achosion o’r larwm yn canu.

   

 • Cyfyngiadau ar y Tenant


  Ni fydd unrhyw gynhyrchion tybaco yn cael eu gwerthu na'u defnyddio yn yr Eiddo.

   

  Ni chaiff unrhyw alcohol ei werthu na'i yfed yn yr eiddo, oni bai bod y Cyngor yn rhoi cymeradwyaeth ysgrifenedig ymlaen llaw a bod trwydded briodol yn ei lle.

   

  Ac eithrio'r busnes sy'n gweithredu yn yr Eiddo, ni chaniateir hysbysebu masnachol ar y safle. Bydd hysbysebion anawdurdodedig yn cael eu dileu.Ni fydd y Tenant na'i Asiantau yn parcio yn yr eiddo drwy gydol y dydd.

   

  Caniateir cerbydau yn yr Eiddo ar gyfer danfon a llwytho nwyddau ac ni ddylent beri perygl i ddefnyddwyr y parc na difrod i ffabrig y parc.

   

 • Cyfrifoldebau ac ymgymeriadau'r Landlord

  Mae'r Cyngor yn ymrwymo i ddarparu Yswiriant Adeiladau ac i adennill y gost oddi ar y Tenant fel rhent yswiriant.

   

 • Cyfarfodydd Perfformiad

  Bydd y Tenant yn sicrhau bod o leiaf un aelod o staff uwch yn cyfarfod yn ffurfiol gyda'r Cyngor bob chwarter i drafod perfformiad.

   

  Bydd yr agenda safonol yn cynnwys yr eitemau canlynol: Diweddariadau allweddol gan y partïon (gan gynnwys digwyddiadau sydd ar y gweill), perfformiad busnes (gan gynnwys tueddiadau ariannol ac effeithiau'r tywydd), materion cynnal a chadw a chydymffurfio â rhwymedigaethau statudol, adborth cwsmeriaid, marchnata, ac unrhyw fusnes arall. Dylai’r aelod(au) o staff sy'n mynychu fod â gwybodaeth dydd i ddydd o gyfrifoldebau'r busnes o ran gweithredu a gwneud penderfyniadau, gan gynnwys y rhai sydd â goblygiadau ariannol.

   

 • Adennill costau 


  Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i adennill oddi ar y Tenant unrhyw gostau sy'n codi yn sgil eu gweithredu neu eu diffyg gweithredu yn unol â thelerau'r brydles.

   

  Bydd y brydles yn cynnwys unrhyw delerau ac amodau eraill y mae cyfreithwyr y Cyngor yn eu hystyried yn angenrheidiol.

   

 

 

Dyddiad cau

Y dyddiad cau caeth ar gyfer cyflwyno cynigion tendro yw 12 o’r gloch hanner dydd, ddydd Mercer 28th Awst 2019.

 

Am ragor o fanylion cysylltwch â:

Ben Winstanley, Rheolwr Ystadau Strategol

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton,

Y Barri,

CF63 4RU

 

 • 01446 709176
 • bwinstanley@valeofglamorgan.gov.uk