Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

‘Ein Bro’ - Bwrdd Gwasanaethau CyhoeddusBro Morgannwg   

 

PSB Logo

 

Ein Bro yw Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg (BGC). Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg yn dod ag uwch-arweinwyr ynghyd o sefydliadau'r sector cyhoeddus a’r trydydd sector ledled Bro Morgannwg i weithio mewn partneriaeth er mwyn dyfodol gwell. 

 

 

 

 

 

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol:

 

Ein Bro:

I gael rhagor o wybodaeth am waith y BGC, ei Gynllun Llesiant a chyfarfodydd y Bwrdd, ewch i wefan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg

 

 

 

 

 

 

Y Bwrdd:

Mae’r Cyngor yn un o bedwar partner statudol y BGC, y tri phartner statudol arall yw:

Yn ogystal â’r partneriaid statudol, mae nifer o bartneriaid eraill hefyd wedi derbyn y gwahoddiad i fod yn aelodau o’r BGC a chyfranogi yn ei weithgareddau. Y rhain yw:

 

Partneriaethau Allweddol:

Yn ogystal â’r partneriaid sy’n rhan o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, mae’r Bwrdd yn gweithio gyda nifer o bartneriaethau strategol allweddol: 

 

Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig

Drwy’r bartneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig, mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro yn dod â chydweithwyr ynghyd sy’n darparu iechyd a gofal cymdeithasol i bobl Caerdydd a Bro Morgannwg. Nod y bartneriaeth yw gwella gwasanaethau drwy gydweithio’n agosach ar gyfer grwpiau o bobl yn ein cymunedau, gan gynnwys pobl hŷn, plant ag anghenion cymhleth, y rhai ag anawsterau dysgu a’r rhai sydd â phroblemau iechyd meddwl. Sefydlwyd y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol drwy Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014; chwaer-Ddeddf Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol wedi, ac yn parhau i weithio mewn partneriaeth er mwyn gwella lles dinasyddion ledled y Fro. 

 

Polisïau a Strategaethau Allweddol:

Cynllun Ardal Caerdydd a’r Fro ar gyfer Anghenion Gofal a Chymorth

Asesiad Anghenion Y Boblogaeth Caerdydd a’r Fro

Adroddiad Blynyddol y BPR

 

Partneriaeth Bro Ddiogelach

Partneriaeth diogelwch cymunedol Bro Morgannwg yw Partneriaeth Bro Ddiogelach ac mae’n cynnwys cymysgedd o grwpiau gwirfoddol a chymunedol a sefydliadau statudol sy'n cael eu cefnogi gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru a Llywodraeth Cymru er mwyn mynd i’r afael â phrojectau lleihau trosedd ac anhrefn ar lefel leol. 

 

Polisïau a Strategaethau Allweddol:

https://safervale.co.uk/domesic-abuse/cardiff-vale-glamorgan-violence-women-domestic-abuse-sexual-violence-strategy-2018-‐-2023/ 

 

Gweithio mewn Partneriaeth â Phobl Hŷn

Mae'r gwaith o wella lles pobl hŷn Bro Morgannwg wedi’i gynnwys yng Nghynllun Lles y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Drwy gynnwys anghenion pobl hŷn y Fro yn y Cynllun Lles, mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cyfrannu at gyflawni Strategaeth Pobl Hŷn Llywodraeth Cymru. Er mwyn sicrhau ein bod yn deall amrywiaeth y materion sy’n effeithio ar bobl hŷn y Fro, mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweithio gyda Fforwm Strategaeth 50+ y Fro hefyd, sef grŵp ar gyfer pobl hŷn y Fro. 

 

 

 

Am wybodaeth bellach am y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, cysylltwch â’r tîm Strategaethau a Phartneriaethau.