Bro Iach ac Actif

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i greu Bro iach ac actif gyda chyfleoedd i bawb.

 

Active and Healthy

 

 

 

 

 

Drwy weithio gyda’n gilydd rydym yn:  

  • Annog ac yn hybu byw’n iach ac actif
  • Diogelu’r rhai sydd yn agored i niwed a hybu byw’n annibynnol 

 

10 Family Icon

 

Bydd hyn yn cynnwys sicrhau diogelu lles ac anghenion plant ‘mewn risg’ a’u gwarchod rhag niwed. I’n helpu i wneud hyn, byddwn yn datblygu a gweithredu polisi Cyngor gyfan ar ddiogelu. 

 

 

33 Old People Icon

 

Trwy weithio’n agos gyda’n partneriaid, byddwn yn gwella mynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol trwy wella’r cyflymder, symlrwydd a’r dewis o ran cael mynediad i wasanaethau. Byddwn hefyd yn adolygu llety gydag opsiynau gofal ar gyfer pobl hŷn ac yn datblygu ein strategaeth gomisiynu ar gyfer y dyfodol.

 

 

08 Play2 Icon

 

Er mwyn helpu pobl i aros yn actif ac iach, byddwn yn gweithio gyda phartneriaid i gynyddu lefelau cyfranogi a gweithgarwch corfforol i bobl o bob oed a hefyd yn hyrwyddo a chynnig cyfleoedd i chwarae i helpu plant i ddysgu a mwynhau.

 

 

 

 23 Green Flag Icon

 

Er mwyn cydnabod pwysigrwydd ein parciau a mannau gwyrdd, byddwn yn parhau i gweithio gyda chymunedau lleol ac yn cynnal y statws Baner Werdd ar gyfer nifer o barciau ar hyd y Fro. Rhaid i barciau a mannau gwyrdd fodloni wyth maen prawf cyn cael eu dyfarnu â Baner Werdd. Mae’r meini prawf yn trafod cynnwys y gymuned, cynaliadwyedd, gwaith rheoli, cadwraeth a threftadaeth.