Bro Uchelgeisiol a Bywiog o ran Diwylliant 

Rydym yn gweithio gyda’n partneriaid i gyflawni Bro uchelgeisiol a bywiog o ran diwylliant

 

Aspirational and Culturally Vibrant

 

 

 

 

Drwy weithio gyda’n gilydd rydym yn: 

  • Codi safonau llwyddiant cyffredinol
  • Gwerthfawrogi diwylliant ac amrywiaeth

 

 12 Graduation Icon

 

 

Byddwn yn dal i wella safonau cyrhaeddiad disgyblion drwy rannu rhagoriaeth rhwng ysgolion a thargedu adnoddau. Byddwn yn lleihau’r bwlch mewn cyrhaeddiad oherwydd tlodi, yn gwella safonau llythrennedd a rhifedd ac yn hyrwyddo llesiant disgyblion. Byddwn hefyd yn lleihau nifer y bobl ifanc sy’n gadael yr ysgol ym mlwyddyn 13 heb addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) ac yn ailstrwythuro'r Gwasanaeth Ieuenctid i gynnig gwasanaeth gwell i bobl ifanc a fydd yn unol â Fframwaith Cenedlaethol y Gwasanaeth Ieuenctid.

 

 37 Education Icon

 

Byddwn hefyd yn ceisio gwella’r amgylchedd dysgu ac yn adeiladu adeilad ysgol newydd ar gyfer Ysgol y Ddraig fel rhan o Gymuned Ddysgu Llanilltud Fawr a chyflenwi adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gyfun Llanilltud a fydd yn agor yn 2017. Byddwn hefyd yn ymgynghori ar gynigion i greu mwy o leoedd ysgol uwchradd Cymraeg a sefydlu ysgolion Saesneg rhyw-gymysg. 

 

 

61 Book Pile Icon

 

 

Mae rhwydwaith o lyfrgelloedd cymunedol yn cael eu sefydlu ar hyn o bryd a byddwn yn cydleoli dysgu i oedolion, y gwasanaethau llyfrgell a gwasanaethau celf er mwyn creu cyfleoedd dysgu gydol oes hygyrch ac integredig yn Llyfrgell Y Barri.