Bro sy’n Gyfrifol yn Amgylcheddol ac yn Ffynnu  

 

Rydym eisiau Bro sy’n gyfrifol yn amgylcheddol ac yn ffynnu

 

 

 

 

 

Byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i:

  • Hybu adfywio, twf economaidd a chyflogaeth
  • Hybu datblygu cynaliadwy ac amddiffyn ein hamgylchedd

 

 14 Penarth Pier Icon

 

 

Byddwn yn gwneud hyn drwy weithredu rhaglen adfywio gynhwysfawr ledled y Fro gan gynnwys: 

  • Y Strategaeth Ddatblygu Gwledig Lleol
  • Fframwaith Canol Trefi 
  • Rhodfa Penarth 
  • Glannau’r Barri gan gynnwys Ynys y Barri 

 

 60 Environment Icon

 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd byw mewn amgylchedd diogel a glân a byddwn yn cyflwyno polisi gorfodi diwygiedig er mwyn lleihau sbwriel, tipio anghyfreithlon a throseddau baw cŵn. Byddwn hefyd yn parhau i weithio gyda Phartneriaeth Bioamrywiaeth y Fro er mwyn cyflawni'r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol ac i barchu, gwarchod a manteisio ar yr amgylchedd lleol. 

 

31 Travel Icon

 

Byddwn yn dal i fuddsoddi yn ein seilwaith trafnidiaeth, gan hybu beicio a’r defnydd o drafnidiaeth cyhoeddus a gwella diogelwch ar y ffyrdd. Mae enghreifftiau o weithgareddau penodol yn cynnwys dylunio llwybr fysus/beicio/cerdded o Weycock Cross i Faes Awyr Caerdydd a gweithio gyda Llywodraeth Cymru i wella Five Mile Lane. 

 

 

 20 Barry Beach Huts

 

Bydd twristiaeth yn dal i fod yn flaenoriaeth. Byddwn yn creu cyrchfan twristiaeth deniadol gyda darlun positif o Fro Morgannwg, gan fanteisio ar yr Arfordir Treftadaeth a’i agosatrwydd at Gaerdydd, gan annog datblygu cynaliadwy a chyfleusterau o safon i wella profiad ymwelwyr a phreswylwyr. 

 

 

30 House Owner Icon

 

Mae’r Cyngor hefyd yn comisiynu eiddo newydd i gynyddu nifer y tai cymdeithasol yn y Fro i fodloni anghenion lleol. Bydd y Cyngor yn adeiladu’r tai Cyngor newydd cyntaf yn y Sir ers 17 mlynedd ac mae £3miliwn wedi’i neilltuo ar gyfer adeiladu’r tai newydd yn 2016/17. Mae’r cynlluniau ar gyfer y tai newydd, a fydd ar dir ger Holm View a Francis Road yn Y Barri, yn cael eu sefydlu ar hyn o bryd a disgwylir i geisiadau am ganiatâd cynllunio gael eu cyflwyno yn yr wythnosau nesaf. Os rhoddir caniatâd cynllunio bydd y gwaith adeiladu ar safle Francis Road yn gallu dechrau mor gynnar â mis Medi 2016.

 

Mae hyn yn ychwanegol i’r gwaith helaeth sy’n cael ei wneud ar dai cyngor fel rhan o'r Safon Ansawdd Tai Cymru sy'n gwella safon tai ledled y Fro.