Bro Ddiogel a Chynhwysol 

Rydym eisiau Bro ddiogel a chynhwysol

 

 

Inclusive and Safe

 

 

 

Byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid i: 

 • Leihau tlodi ac ynysu cymdeithasol
 • Cynnig tai o safon a chymunedau diogel

 

 

09 Tractor Icon

 

 

Fel rhan o fenter adfywio gwledig Cymunedau Gwledig Creadigol rydym yn gweithio gyda chymunedau i ddatblygu projectau arloesol a fydd yn creu buddion cymdeithasol ac economaidd hirdymor. Byddwn yn parhau i gynnig ystod o brojectau. Mae hyn yn cynnwys cynllun bwrsariaeth Ysbrydoli’r Fro sy'n rhoi cyngor ariannol ac ymgynghorol i bobl ifanc sy'n ceisio rhoi eu syniadau busnes neu fentrau cymunedol ar waith. 

 

 

 08 Play2 Icon

 

 

Bydd cyllid o Gronfa Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru yn gymorth i'r Cyngor a'i bartneriaid o ran darparu projectau adfywio yn Y Barri. Mae’r projectau canlynol yn cael eu cefnogi gan fuddsoddiad y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector:

 • Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg, Hyb Trydydd Sector 
 • Gwelliannau i Ardal Chwarae George Street 
 • Rhaglen Grant Heol Holltwn 
 • Rhaglen Grant Main Street 
 • Gwelliannau Gerddi Fictoria
 • Mesurau Lleihau Tlodi Tanwydd 
 • Gwelliannau Ardal Chwarae Dryden Terrace a Meggitt Road
 • Gwelliannau Ardal Chwarae Hatch Quarry
 • YMCA Y Barri, Partneriaeth Ieuenctid y Trydydd Sector a Chaffi Rhyngrwyd Cymunedol  

Mae rhagor o fanylion am y projectau hyn ar wefan Llywodraeth Cymru.  

 

 

Mae’r Cyngor hefyd yn comisiynu eiddo newydd i gynyddu nifer y tai cymdeithasol yn y Fro i ddiwallu anghenion lleol. Bydd y Cyngor yn adeiladu’r tai Cyngor newydd cyntaf yn y Sir ers 17 mlynedd ac mae £3 miliwn wedi’i neilltuo ar gyfer adeiladu’r tai newydd yn 2016/17. Mae’r cynlluniau ar gyfer y tai newydd, a fydd yn cael eu hadeiladu ar dir ger Holm View a Francis Road yn Y Barri, yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd a disgwylir i geisiadau am ganiatâd cynllunio gael eu cyflwyno yn yr wythnosau nesaf. Os rhoddir caniatâd cynllunio bydd y gwaith adeiladu ar safle Francis Road yn gallu dechrau mor gynnar â mis Medi 2016.

 

Mae hyn yn ychwanegol i’r gwaith helaeth sy’n cael ei wneud ar dai cyngor fel rhan o'r Safon Ansawdd Tai Cymru sy'n gwella safon tai ledled y Fro.