Cynllun Cyflawni Blynyddol

Mae’r Cynllun Cyflawni Blynyddol (CCB) yn rhoi manylion am y camau gweithredu yr ymgymerir â nhw yn 2020-21 i wella lles lleol a chyflawni pedwar Amcan Lles y Cyngor.

 

Rydym yn credu bod yr amcanion hyn yn ategu ei gilydd a chyda’i gilydd byddant yn cyfrannu at y Nodau Lles Cenedlaethol fel y nodir yn y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

Ein pedwar Amcan Lles yw:

  • Gweithio gydag a thros ein cymunedau

  • Ategu dysgu, cyflogaeth a thwf economaidd cynaliadwy

  • Cynorthwyo pobl gartref ac yn eu cymuned 

  • Parchu, gwella a mwynhau ein hamgylchedd

 

Mae’r CCB yn rhoi manylion am waith yr ymgymerir ag ef gan holl wasanaethau’r Cyngor ac mae’n ffurfio Rhan Un o Gynllun Gwella’r Cyngor.  Ymgymerwyd ag ymgynghori ac ymgysylltu helaeth er mwyn llywio’r Cynllun Corfforaethol ac mae hyn hefyd wedi siapio’r CCB. Oherwydd y pandemig Coronafeirws bu angen cymeradwyo’r CCB gan ddefnyddio pwerau argyfwng ac ni fu’n bosibl cwblhau’r ymgynghoriad a gynlluniwyd yn wreiddiol fel rhan o ddatblygu’r CCB newydd. 

 

I gydnabod yr amgylchiadau eithriadol hyn mae’r Cynghorydd Neil Moore wedi gwneud datganiad sydd ar gael yn llawn isod ac a gafodd ei gynnwys yn y CCB ar gyfer 2020-21. Yn ei ddatganiad mae wedi amlygu:

'Mae’r Cynllun yn nodi’r hyn yr oeddem wedi’i adnabod fel blaenoriaethau cyn y pandemig a byddant yn parhau’n bwysig. Wrth i oblygiadau llawn y pandemig ddod yn gliriach, mae’n bosibl y bydd cwmpas a blaenoriaeth rhai o’r gweithgareddau hyn yn newid. Caiff hyn ei archwilio a’i esbonio mewn adroddiadau cynnydd rheolaidd, a chan wybod na fydd yn cael ei gyflawni fel y rhagwelwyd gennym yn wreiddiol.  

 

Trwy weithio gyda’n gilydd i gyflwyno ein hymateb i’r Coronafeirws a’r Cynllun Cyflawni Blynyddol, mae aelodau etholedig yn parhau’n ymrwymedig i weithio gyda chymunedau a phartneriaid i ddarparu’r gwasanaethau gorau y gallant. 

 

Byddwn yn dysgu, yn addasu ac yn arloesi o ganlyniad i’r sefyllfa bresennol a bydd hyn yn helpu i ffurfio ein dyfodol. Bydd y ffocws yn parhau ar sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaethau gorau y gallwn i drigolion ar draws y Fro.’  -  Datganiad gan y Cynghorydd Neil Moore, Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg