Y Cynllun Corfforaethol

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn datgan sut bydd y Cyngor yn cyfleu ei weledigaeth o ‘gymunedau cryf â dyfodol disglair’ ar gyfer Bro Morgannwg.

 

Mae’r cynllun corfforaethol hefyd yn dangos sut rydym yn cyfrannu at Dargedau Llesiant yng Nghymru, a gyflwynwyd gan Ddfeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015).

 

Dysgwch ragor am weledigaeth y Cyngor a sut y byddwn yn gwella bywyd yn y Fro trwy wylio ein animeiddiad byr ar waith y Cyngor.

 

 

 

 

 

 

Mae’r Cynllun yn disgrifio’r pedwar canlyniad Llesiant yr ydym am eu cyflawni ar gyfer ein dinasyddion. Mae dau amcan i bob canlyniad a chyfres o gamau gweithredu y byddwn yn eu cymryd i sicrhau'r canlyniad. Dyma’r canlyniadau llesiant yr ydym am eu sicrhau: 

 

Cliciwch ar y llun i ddysgu rhagor am bob canlyniad llesiant...

 

 

 

Bydd ein gweledigaeth yn ein harwain yn y ffyrdd rydyn ni’n cynllunio, cyflenwi ac adolygu gwasanaethau.

 

Ein gwerthoedd yw Uchelgais, Bod yn Agored, Cydweithio a Balchder. Mae’r gwerthoedd yma’n disgrifio ein hymddygiad proffesiynol wrth i ni fynd i’r afael â’n gwaith ac ymwneud â’n gilydd a defnyddwyr ein gwasanaethau. Lluniwyd y gwerthoedd yng nghyd-destun amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu â staff.

 

Values

 

Rydyn ni wedi ymgynghori a chytuno ar gynllun uchelgeisiol ar gyfer y pedair blynedd nesaf, a phennwyd ein hamcanion llesiant oherwydd eu bod yn adlewyrchu’r ffordd mae’r Cyngor yn gweithio er mwyn eu cyflawni. Bydd yr amcanion yn mynd i’r afael â materion di-oed yn ogystal â buddion tymor hir. Wrth gyflawni’r amcanion yma, byddwn ni’n cyfrannu at y nodau llesiant cenedlaethol, ac yn sicrhau bod anghenion pobl o bob oed a chenedlaethau’r dyfodol yn flaenllaw wrth i ni gyflenwi gwasanaethau.

 

Ein wyth amcan llesiant yw: 

  • Lleihau tlodi a gwaharddiad cymdeithasol 
  • Darparu cartrefi gweddus a chymunedau diogel
  • Hyrwyddo gwaith adfer, twf economaidd a chyflogaeth 
  • Hyrwyddo datblygu cynaliadwy a diogelu’n hamgylchedd
  • Codi safonau cyrhaeddiad yn gyffredinol
  • Gwerthfawrogi diwylliant ac amrywiaeth
  • Annog a hyrwyddo ffordd o fyw heini ac iach
  • Diogelu pobl fregus a hyrwyddo byw yn annibynnol

  

Bydd llawer o’r gweithgareddau a welir yn y Cynllun Corfforaethol yn cael eu cyflenwi dros nifer o flynyddoedd, ac mae’n darparu fframwaith ar gyfer cynlluniau gwasanaeth sy’n manylu ar y gweithgaredd blynyddol fydd yn ein galluogi i gyflawni’r amcanion yma. Byddwn yn monitro’r gweithredoedd fel sail ar gyfer adroddiad cynnydd blynyddol ar y Cynllun Corfforaethol, a fydd yn nodi’r canlyniadau a gyflawnwyd.