Tai Fforddiadwy Maes y Ffynnon - Ymgynghoriad wedi cau

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y cynllun i ddatblygu tai fforddiadwy newydd ar dir i’r gogledd o Faes y Ffynnon

Mae Cyngor Bro Morgannwg am symud cais cynllunio i ‘adeiladu 10 uned breswyl fforddiadwy gan gynnwys gwaith cysylltiedig’ ar dir i’r gogledd o Faes y Ffynnon sydd wedi'i ddefnyddio fel modurdai a man agored achlysurol yn y gorffennol, yn ei flaen. 

 

Categoreiddir y cynnig, yn nhermau cynllunio, yn ‘ddatblygiad mawr’ felly mae angen cynnal Ymgynghoriad Cyn Cais ffurfiol gydag ymgynghoreion statudol a’r gymuned leol cyn cyflwyno’r cais i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

 

Mae Gwasanaethau Adeiladau a Thai Cyngor Bro Morgannwg yn cynnal yr ymgynghoriad cyn cais yn unol â’r gofynion a nodir yn Rhan 1A Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012.

 

Mae’r holl ddarluniadau, adroddiadau a dogfennau atodol cysylltiedig ar gael i’w harchwilio trwy glicio ar y dolenni isod, gallai'r rhain newid yn dibynnu ar ganlyniad yr Adroddiad YCC:

 

 

 

I sicrhau ymgysylltiad llawn â’r gymuned leol, trefnodd y  Cyngor digwyddiad ymgynghori cyhoeddus yn Ystafelloedd Darllen Tresimwn ar 4 Chwefror 2019. 

 

Gwahoddir aelodau o’r cyhoedd i ddod i edrych ar gynlluniau a dogfennau sy’n gysylltiedig â’r datblygiad arfaethedig, trafod y cynllun gyda’r tîm dylunio a Chyngor Bro Morgannwg a chwblhau ffurflenni ymateb. 

 

Mae hysbysiad safle a llythyron wedi’u postio i eiddo cymdogol, perchenogion tir a chynghorwyr lleol ynghylch y datblygiad arfaethedig yn rhoi gwybod iddynt am y broses Ymgynghori cyn Cais hon yn ogystal â'r digwyddiad ymgynghori cyhoeddus yn Ystafelloedd Darllen Tresimwn.

 

Daeth yr Ymgynghoriad Cyn Cais i ben ganol nos ddydd Gwener 22 Chwefror 2018.

 

Caiff yr holl ymatebion a dderbyniwyd eu hystyried yn yr Adroddiad YCC. Bydd copi o’r adroddiad wedi’i gwblhau ar gael ar wefan y Cyngor i bartïon â diddordeb edrych arno.  Bydd yr Adroddiad YCC yn cynnwys y canlynol o leiaf:

 

  • copi o’r hysbysiad safle;
  • datganiad y caiff yr hysbysiad safle ei arddangos yn unol â’r gofynion statudol, h.y. mewn o leiaf un lle ar y safle datblygu neu'n agos ato am ddim llai na 28 diwrnod;
  • copi o’r hysbysiad wedi’i roi i berchenogion a meddianwyr tir cyfagos;
  • copïau o’r holl hysbysiadau wedi’u rhoi i gynghorwyr, cynghorau tref a chymuned ac ymgynghoreion arbenigol;
  • crynodeb o’r holl faterion wedi’u codi mewn ymateb i’r cyhoeddusrwydd statudol (h.y. hysbysiad safle a llythyron i berchenogion, meddianwyr) - rhaid i'r datblygwr gadarnhau a yw wedi mynd i'r afael â'r materion wedi'u codi ac, os felly, sut mae wedi mynd i'r afael arnynt; a
  • chopïau o’r holl ymatebion wedi’u derbyn gan ymgynghoreion arbenigol gydag esboniad o sut mae'r datblygwr wedi mynd i'r afael â phob ymateb.

Byddai angen i’r Adroddiad YCC wedi’i gwblhau gael ei gyflwyno gyda chais cynllunio mawr i’r dyfodol ar gyfer y safle i sicrhau y bydd y cais yn ddilys er mwyn cael ei ystyried gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.