Briff Datblygu Drafft Y Porth Bro Tathan

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Friff Datblygu Drafft ar gyfer safle'r porth a elwir yn 'Y Porth' ym Mharc Busnes Bro Tathan. 

 

Mae ymgynghorwyr (White Young Green Green) wedi paratoi'r briff datblygu drafft uchod ar y cyd â Chyngor Llywodraeth Cymru.

 

Mae'r briff datblygu drafft yn rhoi arweiniad a chyngor cynllunio mewn perthynas â chynigion datblygu newydd ar gyfer safle'r porth a elwir yn 'Y Porth' ym Mharc Busnes Bro Tathan.

 

Nodwyd Bro Tathan fel Ardal Cyfle Strategol yng Nghynllun Gofodol Cymru 2008 - Diweddariad ac mae'n un o dri maes allweddol yn Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Bro Tathan Llywodraeth Cymru. 

 

Prif ddiben y briff datblygu drafft yw:

  • sefydlu set glir o egwyddorion dylunio a fydd yn cael eu cymhwyso i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer y safle;
  • Rhoi’r man cychwyn ar gyfer deialog rhwng datblygwyr, eu timau dylunio a’r Cyngor cyn cyflwyno unrhyw gais cynllunio; a
  • Chwarae rhan bwysig wrth asesu cynigion datblygwyr cyn ac ar ôl cyflwyno cais cynllunio.  

Mae'r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol ar y briff datblygu drafft o Ddydd Llun 14 Rhagfyr 2020 tan hanner nos ar Ddydd Llun 1 Chwefror 2021 a gellir gwneud sylwadau ar y ffurflen ymgynghori a ddarperir. 

 

Ar ôl i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben, caiff yr holl sylwadau eu hadrodd i Gabinet y Cyngor i’w hystyried cyn i’r briff datblygu gael ei fabwysiadu i'w ddefnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yn y dyfodol. 

 

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am y briff datblygu drafft neu’r broses ymgynghori hon, cysylltwch â’r Tîm CDLl.