Gweithio gyda’n gilydd am ddyfodol disgleiriach: Cynllun Corfforaethol 2020-25

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn uchelgeisiol - i'n preswylwyr, ymwelwyr, y rhai sy'n gweithio yma a'r rhai sy'n gwneud busnes yn y Fro, nawr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

 

Rydym wedi dechrau gweithio ar ein Cynllun Corfforaethol newydd ar gyfer 2020-25 sy'n nodi sut y bydd y Cyngor yn cyflawni ein gweledigaeth ar gyfer Cymunedau Cryf gyda Dyfodol Disglair.

Rydym wedi amlinellu rhaglen uchelgeisiol o weithgaredd am y pum mlynedd nesaf gyda phwyslais cryf ar weithio mewn partneriaeth i wella lles lleol.

Wrth ddatblygu'r Cynllun rydym wedi ystyried ystod o wybodaeth gan gynnwys sut y bydd y boblogaeth yn newid a'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu ar hyn o bryd ac y bydd angen i ni eu gwneud yn y dyfodol.
 
Rydym wedi gwrando ar yr hyn y mae partneriaid a thrigolion lleol wedi'i ddweud wrthym am eu blaenoriaethau a'r hyn sy'n bwysig iddynt.
 
Rydym hefyd wedi ystyried y cynnydd rydym wedi'i wneud hyd yma wrth gyflawni'r Cynllun cyfredol.

Mae hyn wedi ein harwain i ddrafftio pedwar amcan newydd sy'n nodi'r hyn y byddwn yn ceisio'i gyflawni yn y blynyddoedd i ddod. Rydym yn hyderus y byddwn, trwy gyflawni'r amcanion hyn, yn gwneud cynnydd sylweddol tuag at ein gweledigaeth ar gyfer cymunedau cryf gyda dyfodol disglair.
 
Ein hamcanion newydd arfaethedig yw:

 

  • Gweithio gyda'n cymunedau ac ar eu rhan

  • Cefnogi dysgu, cyflogaeth a thwf economaidd cynaliadwy

  • Cefnogi pobl gartref ac yn eu cymuned

  • Parchu, gwella a mwynhau ein hamgylchedd

 

Rydym yn eich gwahodd i edrych ar y dogfennau isod i gael mwy o fanylion am yr hyn y bydd yr amcanion hyn yn ei olygu i chi a'r camau rydyn ni'n bwriadu eu cymryd i'w cyflawni. 

 

 

Dweud eich dweud

Rydyn ni eisiau dyfodol disglair i bawb yn y Fro ac rydyn ni'n awyddus i glywed yr hyn sydd gennych chi i'w ddweud ar y Cynllun drafft. Rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi am ein cynlluniau ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Rhowch wybod i ni trwy gwblhau'r arolwg ar-lein. Bydd copïau caled o'r arolwg ar gael mewn llyfrgelloedd a phrif adeiladau'r Cyngor.  

 

Arolwg

 

Byddwn hefyd yn cwrdd â'n partneriaid a rhanddeiliaid allweddol eraill i gael eu hadborth ar ein cynllun drafft.

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cysylltwch â: