Parking strategy header CY

 

Strategaeth Parcio Ddrafft 

Ymgynghoriad cyhoeddus ar gynnwys y strategaeth barcio ddrafft ar gyfer Bro Morgannwg

 

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau. Diolch am gymryd yr amser i rannu'ch barn ar gynnwys y strategaeth barcio ddrafft. 


Bydd yr holl adborth a dderbynnir bellach yn cael eu hystyried gan swyddogion ac aelodau etholedig cyn i benderfyniad terfynol ar sut i fynd ymlaen gael ei gymryd gan Gabinet y Cyngor maes o law. 

 

 • Pam y mae angen strategaeth barcio arnom?
   Nodau’r strategaeth yw:
  • gwella profiad ymwelwyr a’u mynediad at wasanaethau;

  • sicrhau incwm ychwanegol i ail-fuddsoddi mewn canol trefi, arfordiroedd a pharciau gwledig;

  • cynorthwyo i gynnal a chadw a rheoli mannau parcio; a

  • chyflwyno costau parcio cyson ar gyfer Bro Morgannwg.

   

 • Beth sydd wedi’i gynnwys yn y strategaeth? 
  Mae’r strategaeth yn cynnig costau ar gyfer:
  • Meysydd Parcio Canol Tref

  Dyma’r costau sy’n cael eu cynnig ar gyfer canol trefi:

   

  Arhosiad Byr mewn Canol Tref: Hyd at 2 awr Am Ddim, Hyd at 3 awr, £1.00, Hyd at 4 awr, £2.00, Hyd at 5 awr, £5.00, Drwy’r dydd, £6.00. 

  Arhosiad Hir mewn Canol Tref: Hyd at 2 awr Am Ddim, Hyd at 3 awr, £1.00, Hyd at 4 awr, £2.00, Hyd at 5 awr, £4.00, Drwy’r dydd, £5.00. 

  • Meysydd Parcio Arfordirol 

  Mae’r Strategaeth Barcio Ddrafft yn argymell ehangu’r costau parcio i’r lleoliadau hyn, yn ogystal â’r lleoliadau lle y maen nhw eisoes ar waith:

   

  Y Barri – Cold Knap a Bron y Môr; 

  Llanilltud Fawr – Cwm Col Huw; 

  Aberogwr – Portabello; 

  Penarth – Llwyn Passat a Llwybr y Clogwyn;

  Southerndown – West Farm. 

   

  Y gost sy’n cael ei chynnig yn ystod tymor yr haf yw £1.00 am awr, £3.00 am barcio drwy’r dydd a £12.00 i fysus/coetsis.

  Yn nhymor y gaeaf, y costau sy’n cael eu cynnig yw 50p am awr, £1.50 am barcio drwy’r dydd a £6.00 i fysus/coetsis.   

  Ar gyfer y meysydd parcio hyn, cynigir am y tro cyntaf y bydd opsiwn prynu tocyn blynyddol y byddai modd ei ddefnyddio ym mhob maes parcio arfordirol am £150. 

   

  • Meysydd Parcio Parciau Gwledig

  Does dim cost am barcio ym Mharc Gwledig Llynnoedd Cosmeston ar hyn o bryd, ond mae angen talu ym Mharc Gwledig Porthceri yn y tymor prysur ac ar wyliau’r banc er mwyn talu am drefniadau rheoli traffig angenrheidiol yn ystod yr adegau prysur iawn hyn. Mae’r gost sy’n cael ei chynnig ar gyfer y Parciau Gwledig yn gyson drwy’r flwyddyn. 

  I geir, cynigir £1.00 am ddwy awr a £3.00 am y diwrnod. I fysus a choetsis, cynigir £10.00 am y dydd. Yn achos ymweliadau addysgol a drefnir ymlaen llawn, caiff cost y parcio ei chynnwys yng nghost yr ymweliad.   

  Ar gyfer y meysydd parcio hyn, cynigir am y tro cyntaf y bydd opsiwn prynu tocyn blynyddol y byddai modd ei ddefnyddio ym maes parcio pob un o’r Parciau Gwledig am £75.00.

  • Parcio ar y Stryd mewn Canol Trefi

  Mae’r Strategaeth Barcio Ddrafft yn awgrymu cyflwyno costau parcio ar y stryd yn y lleoliadau canlynol:

   

  Y Barri – canol y dref, y stryd fawr a Broad Street. 

  Y Bont-faen

  Llanilltud Fawr

  Penarth 

   

  Y costau a gynigir am barcio ar y stryd mewn canol trefi yw 1 awr, am ddim, £2.00 am hyd at 2 awr, £4.00 am hyd at 3 awr, £5.00 am hyd at 4 awr, £6.00 am hyd at 5 awr, a £8.00 am y dydd. 

  • Parcio ar y Stryd mewn Ardaloedd Arfordirol 

  Mae’r Strategaeth Barcio Ddrafft hefyd yn awgrymu cyflwyno costau parcio ar y stryd yn y lleoliadau canlynol: 

   

  Ynys y Barri

  Esplanade Penarth 

   

  Y costau sy’n cael eu cynnig am barcio ar y stryd yn y lleoliadau uchod yw £2.00 am hyd at ddwy awr, £4.00 am hyd at 3 awr, £6.00 am hyd at 4 awr, £8.00 am hyd at 5 awr, a £10.00 am y dydd. Dim ond hanner y prisoedd haf hyn y byddai’n rhaid eu talu mewn lleoliadau arfordirol am barcio ar y stryd yn ystod y gaeaf.

  • Ceir yn parcio mewn mannau eraill o ganlyniad i Gostau

  Mae’r strategaeth ddrafft yn cydnabod y gall parcio mewn strydoedd preswyl cyfagos gynyddu o ganlyniad i gostau parcio lle nad oes Gorchmynion Rheoli Traffig ar waith ar hyn o bryd.  Mae’r strategaeth yn argymell bod parthau rheoli parcio ychwanegol yn cael eu hystyried er mwyn rheoli effaith codi tâl mewn meysydd parcio lle y mae ceir yn debygol o gael eu parcio o ganlyniad iddo.  Mae Atodiad C o’r Adroddiad Ymgynghori Drafft yn dangos yr ardaloedd lle y mae’n debygol y byddan nhw dan bwysau oherwydd cynnydd yn y parcio. 

   

  • Trwyddedau Parcio Preswyl

  Er mwyn rheoli a diogelu parcio i breswylwyr yn well, mae'r Strategaeth Barcio Drafft yn argymell ar dudalennau 41 a 42 bod y taliadau'n cael eu cyflwyno fel a ganlyn:

  Trwydded 1: £10.00; 
  Trwydded 2: £30.00; and
  Trwydded ymwelwyr (am uchafswm o bythefnos): £20.00. 

  Byddai aelwydydd yn gyfyngedig i uchafswm o ddau drwydded ar gyfer pob eiddo. Cyn cyflwyno unrhyw daliadau am drwydded, byddai angen i'r Cyngor ymgymryd â gwaith pellach i ddiweddaru Polisi Parcio Preswylwyr presennol y Cyngor.

   

  • Gorfodi a Seilwaith

  Os rhoddir y cynigion ar gyfer costau parcio ar waith, bydd cost gysylltiedig o ran seilwaith a gweithredu a gorfodi’r costau parcio o ddydd i ddydd.

   

  Mae’r strategaeth ddrafft yn cynnig yn y lle cyntaf mai peiriannau Talu ac Arddangos yw’r dull gorau o gasglu’r arian.  Mae tablau 6.15 i 6.21 o’r strategaeth ddrafft ar Dudalennau 45 i 48 yn rhoi manylion o ran nifer tebygol y peiriannau talu ac arddangos a fydd eu hangen ym mhob lleoliad.  Mae’r strategaeth hefyd yn nodi’n gyson amcangyfrif o’r costau seilwaith ym mhob un o’r lleoliadau lle y mae costau wedi’u cynnig.      

   

  I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y strategaeth barcio ddrafft lawn, neu'r Adroddiad Cabinet ar y strategaeth drafft.   

   

 • Sut gallaf leisio barn?  

  Gwahoddir trigolion, perchnogion busnes lleol, cynghorwyr a rhanddeiliaid eraill i leisio barn ar y cynigion yn ystod y cyfnod ymgynghori, sef rhwng dydd Llun 06 Awst a dydd Gwener 28 Medi.  

  Gallwch leisio’ch barn drwy un o’r dulliau canlynol: 

  • llenwi’r arolwg ar-lein;

  • mynd i un o’r sesiynau galw heibio; neu

  • Yn ysgrifenedig at y cyfeiriad e-bost isod.

   

  Bydd copïau caled o’r strategaeth a’r arolwg hefyd ar gael mewn llyfrgelloedd ac o swyddfeydd y Cyngor ar hyd yr ymgynghoriad. Caiff y sesiynau galw heibio eu hysbysebu yn y papurau newyddion lleol, hefyd. 

   

   

  Mae'r arolwg yma nawr ar gau 

 • Sesiynau galw heibio 
   
  Drop-in sessions
   Dyddiad  Amser Lleoliad
  Dydd Mercher 29 Awst 2018  3:00pm - 7:00pm Parc Gwledig Llynnoedd Cosmeston, ardal y dderbynfa.
  Dydd Iau 30 Awst 2018  3:00pm - 7:00pm Parc Gwledig Porthceri, The Lodge
  Dydd Llun 3 Medi 2018  3:00pm - 7:00pm Y Bont-faen, y neuadd leiaf
  Dydd Mercher 5 Medi 2018  3:00pm - 7:00pm Llanilltud Fawr, Neuadd Llantonian
  Dydd Iau 6 Medi 2018  3:00pm - 7:00pm Y Swyddfeydd Dinesig, y Barri, y Swyddfa Gorfforaethol 
  Dydd Llun 10 Medi 2018  3:00pm - 7:00pm Southerndown, The Three Golden Cups, ar bwys y Bar
  Dydd Mercher 12 Medi 2018  3:00pm - 7:00pm Penarth, Ystafelloedd Paget
  Dydd Llun 24 Medi 2018  3:00pm - 7:00pm Y Swyddfeydd Dinesig, y Barri, Siambr y Cyngor

 

Manylion Cyswllt

 

RHADBOST RTGU-JGBH-YYJZ 
Ymgynghori
Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig
Y Barri
CF63 4RU