Cwestiynau Cyffredin am Ffioedd Parcio arfaethedig

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cyhoeddi cynigion newydd ynghylch parcio ceir ar draws y Fro. Yma cewch grynodeb o'r cynigion, yn ogystal ag ymatebion i'r Cwestiynau Cyffredin.

Mae parcio'n ased, ac o'i reoli'n iawn, gall fod o fudd i weithgarwch economaidd ardaloedd y mae'n eu gwasanaethu. Mae cael lleoedd parcio digonol yn hwyluso mynediad da i drefi ac amwynderau ar gyfer trigolion, gweithwyr, siopwyr ac ymwelwyr.

 

Mae'r Cyngor eisiau buddsoddi mewn digon o le parcio ar gyfer trigolion, ymwelwyr a'r rhai sy'n gweithio ym Mro Morgannwg. Mae hyn yn golygu sicrhau bod meysydd parcio yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda a'u bod yn hygyrch, yn ogystal â sicrhau bod amrywiaeth o opsiynau ar gael i ddiwallu anghenion y rhai sy'n eu defnyddio.

 

Wedi ystyried ymatebion y cyhoedd i'r ymgynghoriad a sylwadau a wnaed gan bwyllgorau craffu'r Cyngor, mae'r cynlluniau diweddaraf ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf yn cynrychioli newid sylweddol o'r hyn a amlinellwyd gan y gweinyddiaeth flaenorol yn 2018.

 

Crynodeb o'r Polisi Arfaethedig

 • Meysydd Parcio Canol Tref

  Caiff taliadau eu cyflwyno yn Wyndham Street, y Barri a Maes Parcio Neuadd y Dref yn y Bont-faen. Bydd y rhain yn cael eu dynodi'n 'feysydd parcio i siopwyr' a byddant yn cael cyfnod rhydd o 2 awr. Wedi hynny, bydd tâl o £2.00 hyd at 4awr, neu £6.00 drwy'r dydd.

   

  Y cyfnod codi tâl ar gyfer y ddau faes parcio hyn yw 8am-6pm, Dydd Llun - Dydd Sadwrn. Ni chodir tâl ar ddydd Sul.

   

  Ni chodir tâl am barcio ceir ar y stryd a bydd deiliaid Bathodynnau Glas yn cael eu heithrio rhag taliadau.

   

  Bydd meysydd parcio eraill canol y dref yn parhau'n rhad ac am ddim. Mae'r rhain yn cynnwys Parcio Aml-lawr Court Road, Thompson Street, Kendrick Road, y Swyddfeydd Dinesig (penwythnosau yn unig), y Butts a Southgate.

   

  Mae meysydd parcio Llanilltud Fawr yn destun ystyriaethau a thrafodaethau ar wahân gyda Chyngor Tref Llanilltud Fawr ac nid ydynt yn dod o dan y cynigion hyn.

 •  Meysydd Parcio Cyrchfan

  Bydd y taliadau presennol ar gyfer yr Haf yn awr yn gymwys drwy gydol y flwyddyn. Mae'r rhain yn cynnwys meysydd parcio Harbour Road (prif faes a gorlif), Pentir Nel, Cymlau/Clifftop, Brig-y-Don a Rivermouth.

   

  Bydd tâl yn cael ei godi 7 diwrnod yr wythnos, gyda pharcio yn ystod y dydd (8am-4pm) a ffioedd gyda'r nos (4pm ymlaen tan yr amser cau) wedi eu nodi ar wahan. Bydd bysiau a choetsys yn talu £30 yr un i barcio drwy’r dydd.

   

  Bydd trwyddedau parcio ar gael ar gyfer meysydd parcio cyrchfannau arfordirol a gellir eu prynu am gyfnodau o 6 a 12 mis am £50 a £100. Gellir defnyddio'r rhain ym meysydd parcio'r cyrchfanau.

   

  Ni chodir tâl am barcio ceir ar y stryd a bydd deiliaid Bathodynnau Glas yn cael eu heithrio rhag taliadau. 

 •  Meysydd Parcio Arfordirol

  Coastal (non-resort) car parks will remain free of charge. These include Cold Knap, Bryn-y-Mor, Cwm Col Huw, Cliff Walk, Llwyn Passat, West Farm and Portabello.  

 •  Meysydd Parcio Parciau Gwledig

  Cyflwynir taliadau parcio ym Mharciau gwledig Porthceri a Cosmeston er mwyn helpu i gefnogi'r gwasanaethau a gynigir yn y lleoliadau hyn.

   

  Ni fydd taliadau'n cael eu codi cyn 10am i ganiatáu i'r trigolion lleol eu defnyddio. Ar ôl 10am, bydd tâl o £1.00 hyd at 2awr, £2.00 hyd at 4awr neu £4.00 drwy'r dydd. Bydd bysiau a choetsys yn talu £30 yr un am ddiwrnod llawn.

   

  Bydd y tâl yn cael ei godi 7 diwrnod yr wythnos rhwng 10am ac 8pm (01 Mawrth i 30 Medi) a 10am-5pm weddill y flwyddyn. 

   

  Mae trwyddedau parcio ar gael a gellir eu prynu am gyfnodau o 6 mis am £30 neu 12 mis am £50 a gellir eu defnyddio yn y naill Barc Gwledig neu'r llall.

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Pam ydych chi’n cyflwyno'r taliadau parcio?

  Ar hyn o bryd, nid oes gan y Cyngor lawer o ddulliau ar waith i reoli'r galw am barcio mewn llawer o'i leoliadau. Bydd y taliadau parcio arfaethedig yn ceisio:

  • Mynd i'r afael â'r diffyg yn yr arian sydd ei angen i gynnal y meysydd parcio presennol.

  • Mynd i'r afael â'r gost sylweddol o gynnal meysydd parcio cyrchfan a'r ardaloedd cyfagos (megis Ynys y Barri a Southerdown) wrth i nifer yr ymwelwyr gynyddu.

  • Darparu cyfraniad ariannol tuag at y gost o ddarparu mannau parcio ar y stryd ac oddi arno i drigolion a busnesau lleol.

  • Lleihau'r ddibyniaeth ar geir preifat a all achosi tagfeydd yn ein trefi, ein pentrefi ac mewn atyniadau i ymwelwyr.

 •  Sut ydych chi wedi penderfynu ar y taliadau?

  Meysydd Parcio Cyrchfan: Mae meysydd parcio cyrchfan fel Ynys y Barri a Southerndown yn denu ymwelwyr gydol y flwyddyn, a'r rhain sydd yn costio fwyaf i'w cynnal (yn enwedig yn ystod y tymor brig). Mae codi tâl gydol y flwyddyn wedi ei gynnig, lle gynt y codwyd tâl yn yr haf yn unig, er mwyn helpu i fynd i'r afael â hyn.

   

  Parcio Canol Tref: Mae opsiynau arhosiad byr ac arhosiad hir wedi'u cynnig i sicrhau nad yw preswylwyr sy'n mynd ar deithiau byr i ganol trefi yn rheolaidd yn cael eu rhoi dan anfantais ac nad yw busnesau'n cael eu heffeithio. Fodd bynnag, mae'r mwyafrif helaeth o feysydd parcio canol tref yn parhau'n rhad ac am ddim.

   

  Parciau Gwledig: Bydd taliadau'n cael eu cyflwyno i gynorthwyo i gefnogi'r gwasanaethau a gynigir yn Cosmeston a Phorthceri. Ni fydd unrhyw daliadau mewn grym cyn 10am bob bore i ganiatáu i breswylwyr lleol barhau i ddefnyddio'r cyfleusterau yn gynnar yn y bore. 

   

  Meysydd Parcio Arfordirol:  Ni chynigiwyd taliadau mewn meysydd parcio arfordirol gan fod y rhain yn cael eu defnyddio amlaf gan drigolion lleol.  Mae'r Cyngor wedi ymgynghori o'r blaen ar wahanol opsiynau ynghlwm â rheoli parcio ceir ar draws Bro Morgannwg. Mae'r ymagwedd hwn yn deillio o nifer o astudiaethau parcio a gynhaliwyd gan ymgynghorwyr allanol yn 2013, 2015 a 2018. Mae hefyd wedi ei fwydo gan ymarfer ymgynghori cyhoeddus a gynhaliwyd yn ystod 2018, ystyriaeth fanwl gan bwyllgorau craffu yn 2018 yn ogystal â thrafodaethau pellach. 

   

  Bydd y taliadau arfaethedig yn cael eu hadolygu'n flynyddol. Dim ond wedi ymgysylltu ac ymgynghori pellach y byddai unrhyw daliadau neu newidiadau ychwanegol neu newydd yn cael eu rhoi ar waith. 

 •  Sut fyddwch chi'n defnyddio'r arian a gesglir?

   

  • Cyfrannu'n ariannol at y costau o ddarparu cyfleusterau parcio ar y stryd ac oddi arno.

  • Caniatáu inni fuddsoddi rhagor mewn cyfleusterau parcio ceir.

  • Caniatáu inni fuddsoddi mewn opsiynau trafnidiaeth amgen, gan gynnwys darparu pwyntiau gwefru trydan yn y dyfodol a theithio llesol a chynaliadwy.

  • Buddsoddi mewn technoleg ddigidol lle bo'n bosibl er mwyn gwneud parcio mor syml â phosibl. 

  • Sicrhau y gall y Cyngor barhau i gynnal a gwella meysydd parcio cyhoeddus, canol trefi, parciau gwledig a chyrchfannau er budd pawb, yn wyneb pwysau ariannol cynyddol heriol.

 •  Sut fydd hyn yn effeithio ar breswylwyr?

  Er mwyn lleihau'r effaith ar breswylwyr, ni chynigiwyd unrhyw daliadau ar y stryd mewn unrhyw ardal ym Mro Morgannwg. Hefyd, ni fydd unrhyw daliadau na newidiadau i'r polisi parcio presennol ar gyfer Trwyddedau Preswylwyr. 

   

  Nod y cynnig yw leihau unrhyw effaith negyddol ar drigolion a busnesau lleol drwy sicrhau bod darpariaeth ar gyfer parcio arhosiad byr a hir lle bo hynny'n bosibl a pharhau i gynnig parcio am ddim mewn meysydd parcio a ddefnyddir yn bennaf gan breswylwyr. 

 •  Sut byddaf i’n talu am y parcio?

  Byddwch yn gallu talu am barcio gyda darnau arian parod a digyswllt/sglodyn a PIN. Bydd manylion ar gael ym mhob maes parcio ac ar wefan y Cyngor.

   

  Bydd tocynnau tymor ar gael ar wefan y Cyngor ac o'r Swyddfeydd Dinesig.Season tickets will be available on the Council's website and from the Civic Offices.

 •  Pwy sydd wedi'u heithrio?

  Ni fydd ffioedd na chyfyngiadau amser ar gyfer pobl anabl sy’n arddangos eu bathodyn glas yn gywir.  Yn yr un modd, ni fydd taliadau ar gyfer beiciau modur unigol.

   

  Ar hyn o bryd, ni chynigiwyd unrhyw gostau na newidiadau i'r polisi parcio presennol ar gyfer Trwyddedau Preswylwyr.

 • How will you enforce displacement parking around Town Centres and resorts? 

  Bydd Cabinet y Cyngor yn ystyried adroddiad pellach a fydd yn rhoi diweddariad ar orfodi ac yn ystyried a oes angen unrhyw ddarpariaeth parcio preswyl bellach.

 • Rwy'n ymweld ag Ynys y Barri yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn, sut fydd hyn yn effeithio arnaf i? 

  Mae nifer fawr o leoedd parcio ar y stryd a fydd yn parhau i fod yn rhydd i'w defnyddio. Maent yn gyfyngedig o ran amser yn yr haf ac ar gael trwy'r dydd yn y gaeaf. 

   

  Byddwn hefyd yn cynnig opsiwn tocyn tymor rhagorol a fyddai am gyfnod o 6 mis yn talu amdano'i hun mewn wythnos yn unig os ymwelwch ag Ynys y Barri bob dydd ac aros am fwy nag 1 awr bob tro. Gall hyn fod yn arbennig o ddefnyddiol i fasnachwyr sydd ar hyn o bryd yn ei chael hi'n anodd parcio neu barcio ar y stryd, gan ryddhau'r lleoedd hyn ar gyfer ymwelwyr a siopwyr lleol.

 • Rwy'n ymwelydd rheolaidd â'r Parciau Gwledig sut fydd y taliadau'n effeithio arnaf i? 

  Dyluniwyd y taliadau i gael yr effaith leiaf ar drigolion y Fro. Maent yn cychwyn yn hwyr sy'n caniatáu i ddefnyddwyr ymweld â'r parciau yn gynnar yn y bore am ddim hyd at 10am. Hefyd mae opsiwn tocyn tymor am bris isel ar gael sy'n caniatáu mynediad am llai na £2 yr wythnos i ddefnyddwyr i Cosmeston a Porthceri.