Parthau Parcio i Breswylwyr Arfaethedig

Ymgynghoriad ar barthau trwyddedau parcio i breswylwyr arfaethedig. Daeth yr ymgynghoriad yma i ben ar 1 Tachwedd 2020.

Trosolwg

Mae nifer o ardaloedd preswyl ym Mro Morgannwg wedi dioddef effeithiau niferoedd uchel o barcio gan ymwelwyr ers tro byd. O ganlyniad, cyfarfu'r Cabinet ar 27 Gorffennaf 2020 i ystyried adroddiad sy’n ymdrin â dadleoli parcio mewn lleoliadau arfordirol a lleoliadau eraill, o effeithiau lefelau uchel o barcio i ymwelwyr a  chymeradwywyd dogfen bolisi sy'n llywodraethu rheolaethau parcio preswylwyr. 


Er nad oes hawl gyfreithiol i breswylwyr barcio eu ceir ar y briffordd gyhoeddus, yn agos at eu cartrefi, gall yr anallu i barcio ar y briffordd o bellter synhwyrol, oherwydd parcio gan ymwelwyr, fod yn arbennig o anodd i breswylwyr a gall hyd yn oed effeithio ar eu harferion teithio, gan achosi aflonyddwch diangen i'w bywydau preifat.


Mae cynnydd yn yr achosion o ddadleoli parcio mewn strydoedd preswyl yn sgil camau’r Cyngor i gau rhai meysydd parcio yn ddiweddar fel rhan o'i ymateb i Covid-19 wedi codi proffil y mater hwn, fel y mae'r ymgynghoriad cyhoeddus diweddar ar y Gorchmynion Rheoli Traffig sydd eu hangen i gyflwyno taliadau parcio ceir mewn rhai lleoliadau yng nghanol y dref a pharciau gwledig. Mae cyfle yn awr i fynd i'r afael â rhai o'r pryderon a godwyd gan fod llawer o'r rhain wedi bod yn amlwg ers sawl blwyddyn.


Pam yr ydym yn ymgynghori?

Rydym yn ceisio eich sylwadau anffurfiol ar y cynnig.


Os yw'r rhan fwyaf o breswylwyr o blaid ardal trwyddedau parcio preswylwyr, byddwn wedyn yn ymgynghori'n ffurfiol eto fel rhan o broses y Gorchymyn Rheoli Traffig.


Rydym yng nghamau cynnar yr adolygiad hwn ar hyn o bryd ac nid oes unrhyw benderfyniadau wedi’u gwneud. Hoffem wybod a ydych yn credu y byddai cyflwyno cynllun o'r fath o fudd i'ch ardal a bydd eich sylwadau'n ein helpu i ddod i benderfyniad ynghylch a ddylid bwrw ymlaen â'r cynnig neu wneud newidiadau iddo.


Beth sy’n digwydd nesaf?

Caiff yr holl ymatebion eu hadolygu ar ôl dyddiad cau’r ymgynghoriad anffurfiol ar 1 Tachwedd 2020.


Yn dibynnu ar lefel y gefnogaeth i'r cynigion, byddwn yn penderfynu ar un o'r ffyrdd canlynol ymlaen:

 

  1. Os na fyddwn yn cael cefnogaeth fwyafrifol eich stryd, yna caiff y cynnig ei hepgor o’r ardal trwyddedau parcio preswylwyr.

  2. Os oes nifer fawr o awgrymiadau ar gyfer cynigion amgen, caiff y rhain eu hystyried yn ofalus yn unol â'n polisi parcio. Os bernir bod yr awgrymiadau amgen yn briodol yna byddwn yn newid y cynigion cyn ymgynghori'n ffurfiol.

  3. Os oes lefel uchel o gefnogaeth i'r cynigion, llunnir cynlluniau manwl a chaiff Gorchymyn Rheoli Traffig Drafft ei lunio a'i hysbysebu gan ganiatáu 21 diwrnod ar gyfer ymgynghori ffurfiol.

 

Yn dilyn y broses ymgynghori ffurfiol, os nad oes gwrthwynebiad, caiff y cynllun trwyddedau parcio ei gyflwyno a bydd y Gorchymyn Rheoli Traffig yn cael ei wneud yn barhaol. Os daw gwrthwynebiadau i law, bydd angen ystyried y rhain a chyflwyno adroddiad i'r Cabinet ar gyfer penderfyniad.

 

Dweud eich dweud

Rydym wedi ysgrifennu at yr holl breswylwyr y mae eu heiddo o fewn un o'r parthau trwyddedau parcio preswyl arfaethedig. Ar gefn y llythyr fe welwch fap gyda chyfeirnod parth. Nodwch y cyfeiriad hwn yn eich ymateb fel y gallwn fesur lefel y gefnogaeth ym mhob ardal.

 

Gofynnir i drigolion lleol rannu eu barn naill ai drwy:

 

Ymatebwch erbyn 1 Tachwedd 2020.