Ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd ym Mro Morgannwg

Ym mis Gorffennaf 2019, ymunom â Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol ledled y Deyrnas Unedig i ddatgan Argyfwng Hinsawdd byd-eang.

Bu'r ddatgan mewn ymateb i adroddiad Panel Rhynglywodraethol y Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr Hinsawdd ar effaith cynhesu byd-eang.

 

Amcangyfrifir, os bydd tymheredd y blaned yn codi dim ond 2 radd celsius, y bydd mwy o ddigwyddiadau tywydd byd-eang fel tywydd poeth, sychder, llifogydd, stormydd gaeaf, corwyntoedd a thanau gwyllt, ac y byddan nhw’n fwy eithafol. 

 

Ym Mro Morgannwg gallai hyn olygu risgiau cynyddol o lifogydd yn sgil stormydd a chynnydd yn lefel y môr, colli rhywogaethau unigryw, sychdwr, a phrinder dŵr.

 

 

Ymateb i'r Argyfwng

Mae'r Cyngor wedi bod yn gweithio i fynd i'r afael â’r Newid yn yr Hinsawdd dros nifer o flynyddoedd, o osod paneli solar ar adeiladau'r Cyngor i osod bylbiau LED mewn goleuadau stryd. Mae lleihau ôl troed carbon y sefydliad wedi bod yn flaenoriaeth allweddol.  

 

Cydnabyddir, fodd bynnag, nad yw'r pethau hyn ar eu pen eu hunain yn ddigon i fynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd. Caiff yr Argyfwng Hinsawdd effaith ar bawb ledled Bro Morgannwg. Bydd mynd i'r afael â'r argyfwng yn galw ar phob rhan o gymdeithas - y sector cyhoeddus, busnesau a dinasyddion - i gydweithio i fynd i'r afael â sut rydym yn defnyddio ynni, teithio, ailgylchu, siopa a byw.

 

Llythyr gan Arweinydd y Cyngor ar ein ymateb

 

Dweud eich dweud

Mae llawer o waith wedi'i wneud ledled y Fro i ddechrau mynd i'r afael â'r argyfwng, megis cyflwyno'r ysgolion carbon sero net cyntaf yng Nghymru. Mae'r Cyngor bellach yn gweithio ar Gynllun Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer Bro Morgannwg. Bydd y Cynllun yn dwyn ynghyd ein gwaith i fynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd gyda'r nod i leihau ein hallyriadau carbon i sero net cyn 2030. 

 

Dros y mis nesaf bydd y Cyngor yn cynnal Sgwrs Hinsawdd, i rannu rhywfaint o'r gwaith sy'n cael ei ddatblygu, ac i ofyn am syniadau ar beth arall y gallai'r Cyngor ei wneud a beth gallai fod yn ei wneud yn wahanol. 

 

Ochr yn ochr â'r sgwrs ar ein platfformau cyfryngau cymdeithasol, gallwch hefyd dweud eich dweud gan lenwi arolwg byr neu trwy gwblhau Cerdyn Post Sgwrs Hinsawdd. Gellir defnyddio'r ddau i rannu'ch awgrymiadau.

 

Arolwg Newid Hinsawdd

Cerdyn Post Sgwrs Hinsawdd