Cyfleusterau Cymunedol y Rhws 

Ymgynghoriad ar sut i ddyrannu cyllid adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn Y Rhws 

 

Cefndir

Fel rhan o’r ceisiadau cynllunio, sicrhaodd y Cyngor gyfraniadau Adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol gan Taylor Wimpey ar gyfer dau ddatblygiad newydd yn Y Rhws. Sef: 

  • £86,876 am dir i’r de o’r lein reilffordd (wedi'i dderbyn, dod i ben ar 30 Gorffennaf 2020)
  • £8,164.28 o'r safle tŷ ôl Tesco, Mariners way (wedi'i dderbyn, dod i ben ar 31 Awst 2021;
  • £2,552.00 o blot 1, 90 Fontygary Road wedi'i dderbyn, dod i ben ar 4 Hydref 2021);
  • £2,552.00 o blot 2, 90 Fontygary Road (received, dod i ben ar 4 Hydref 2021);
  • £343,009 am dir i’r gogledd orllewin o’r lein reilffordd, (disgwylir yn 2019 ar ôl cwblhau’r 150ed annedd)

Mae'r cytundebau yn amlinellu'n gyfreithiol beth y gellir defnyddio'r arian ar ei gyfer.

 

Ymgynghoriad 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2017 i benderfynu sut i ddyrannu'r cyllid uchod. Mae adroddiad yr ymgynghoriad yn rhoi manylion llawn am yr ymatebion i'r ymgynghoriad a'r sylwadau.

 

Yn seiliedig ar yr ymatebion i'r ymgynghoriad a chyfarfod diweddar ac ymgynghoriad yn y tymor byr penderfynwyd gwario cyllid uchod ar y cynlluniau canlynol:

 

  • Uwchraddio cyfleusterau chwarae Ceri Road (£70,000);
  • Gwelliannau i cyrtiau tennis yn Celtic Way gan gynnwys gwaith ail-wynebu, pyst newydd a rhwydi, gosod rhwydi pêl-fasged a gwelliannau i ffensys a giatiau. (swm sy'n weddill o £ 17k) (unwaith y bydd y rhandaliad olaf a dderbyniwyd o leiniau 3-5, 90, Fontygary Road, y Rhws)
  • Cynllun Grant Cymunedol (£10,000) sy'n caniatáu gwahanol grwpiau megis y Llyfrgell, Sgowtiaid, Clwb Gwaith Cartref, yr Eglwys ac ysgol chwarae ac ati i gael gafael ar arian ar gyfer prosiectau bach - i'w weithredu trwy'r weithdrefn Cronfa Cymunedau Cryf;

Rydym yn croesawu prosiectau pellach i ddod ymlaen ar gyfer y grant hwn, mae dros £ 9,000 yn weddill.

Rydym yn cydnabod bod amser wedi mynd heibio ers yr ymgynghoriad cyntaf ac felly rydym yn gwahodd preswylwyr a grwpiau cymunedol lleol i fynychu sesiwn galw heibio i drafod unrhyw syniadau sydd gennych ar gyfer yr ail gyfran o arian Adran 106.

  • Sesiwn galw heibio - dydd Gwener 5 Gorffennaf, 4:30 pm - 6:30 pm, Canolfan Gymunedol y Rhws, Stewart Road.

 

Cysylltwch â

Charlotte Pugh, Uwch Gynllunydd - cyfrifol am gyllid Adran 106.