Cyfleusterau Cymunedol y Rhws 

Ymgynghoriad ar sut i ddyrannu cyllid adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol yn Y Rhws 

Cefndir

Yn rhan o’r broses ceisiadau cynllunio, mae’r Cyngor wedi sicrhau cyfraniadau Adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol gan ddatblygiadau yn Y Rhws. 


Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2017 i benderfynu sut i ddyrannu'r gyfran gyntaf o gyllid (£100k) ac er mwyn blaenoriaethu’r gwariant cyntaf hwn.

 

Ceisiwyd cyfleoedd tymor hirach posibl hefyd ar gyfer yr ail gyfran (£343k) ar yr adeg hon hefyd.

 

Mae’r adroddiad ymgynghori yn rhoi manylion llawn, ynghyd â throsolwg o'r ymatebion i'r ymgynghoriad a'r argymhellion. 


Yn sgil yr adborth hwn, defnyddiwyd y gyfran gyntaf o arian Adran 106 i:

 • Uwchraddio Ardal Chwarae Ceri Road - wedi'i gwblhau;

 • Uwchraddio cyrtiau tenis Celtic Way a’u troi’n ardal gemau amlddefnydd - wedi'i gwblhau;

 • Cefnogi Diffibriliwr Calonnau Cymru - wedi'i gwblhau;

 • Cefnogi Sinema Gymunedol y Rhws - wedi'i gwblhau;

 • Talu am fyrddau neuadd newydd yng Nghanolfan Gymunedol y Rhws – wedi'i gwblhau;

 • Gosod ffynhonnau diodydd mewn amryw leoliadau yn y pentref – gosod ar fin digwydd.

 

Cynhaliwyd digwyddiad ymgynghori pellach ar 5 Gorffennaf 2019 yng Nghanolfan Gymunedol y Rhws i alluogi trigolion a rhanddeiliaid allweddol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am gyfraniadau cyfleusterau cymunedol A106. Hefyd, darparwyd arolwg byr i bobl ei gwblhau er mwyn cynnig awgrymiadau pellach ar gyfer yr ail gyfran. Roedd yr awgrymiadau a dderbyniwyd fel a ganlyn:

 

 • Gwelliannau amgylcheddol fel plannu coed, plannu blodau gwyllt ac ati mewn parciau cyfagos;
 • Rhagor o feinciau mewn parciau;
 • Parc Milburn – llwybr newydd o amgylch y perimedr i ganiatáu mynediad i bobl anabl o amgylch y parc cyfan;
 • Gwella llwybrau arfordirol;
 • Llyfrgell y Rhws – estyniad;
 • Gwarchodfa Natur Trwyn y Rhws;
 • Cymorth i Glwb Bowls y Rhws;
 • Mwy o le rhandir i'r pentref;
 • Uwchraddio Parc Celtic Way;
 • Llain 3G i wasanaethu'r Rhws;
 • Gwella'r Parc sglefrio.

Erbyn hyn, mae'r Cyngor wedi derbyn ail gyfran yr arian Adran 106 ar gyfer cyfleusterau cymunedol, y gyfran fwyaf, ac mae’n werth £390,739.96 (cynnydd mewn gwerth oherwydd mynegeio a llog) o dir i'r gogledd-orllewin o'r rheilffordd (yn dod i ben 10/01/2025).

 

Mae'r cytundeb yn nodi bod yn rhaid gwario'r cyfraniad ar ddarparu neu wella cyfleusterau (parc, adeilad neu strwythur) neu wasanaethau o fewn y Rhws, sy'n diwallu anghenion cymunedau lleol ac sydd ar gael i'r cyhoedd, sy'n cynnwys naill ai darparu cyfleusterau newydd yn ward y Rhws neu wella cyfleusterau cymunedol sydd eisoes yn bodoli, megis Llyfrgell y Rhws, Ysgol Gynradd y Rhws, Neuadd Ceri Road, y Pafiliwn a'r Cyfleusterau Cymunedol cysylltiedig, Neuadd Gymunedol y Rhws, Canolfan Gymunedol Celtic Park.  


Mae nifer o sefydliadau trydydd sector sy'n darparu cyfleusterau cymunedol wedi dweud yr hoffent gael eu hystyried ar gyfer arian Adran 106 ar gyfer projectau i wella eu cyfleusterau cymunedol. Felly, mae'r Cyngor yn cynnig proses dau gam ar gyfer dyrannu unrhyw arian tuag at brojectau o'r fath.

 

Gwneud cais am arian Cyfleusterau Cymunedol Adran 106 

Cam 1: Datganiadau o ddiddordeb, ar ffurf llythyr eglurhaol, i ddweud wrthym am eich prosiect, i'w cyflwyno erbyn 1 Mehefin 2020.

 

Bydd aelodau etholedig a’r adrannau perthnasol yn ystyried y rhain.

 

Bydd angen i'r Datganiad o Ddiddordeb gynnwys y wybodaeth ganlynol (o leiaf): 

 • Enw'r sefydliad ac enw cyswllt

 • Cyfeiriad

 • Cyfeiriad e-bost

 • Rhif ffôn

 • Teitl y Project

 • Statws cyfreithiol y sefydliad

 • Trosolwg o'r hyn y mae'r sefydliad yn ei wneud, ar gyfer pwy y mae'n darparu ac ati.

 • Crynodeb o’r project

 • Cost a ragwelir (gan gynnwys manylion unrhyw arian cyfatebol)

 • Trosolwg o sut y bydd y project yn ychwanegu gwerth at y gweithgareddau a'r cyfleusterau presennol, yn y Rhws.

 • Manylion am unrhyw ymgynghoriad yr ydych wedi'i gynnal gyda'r gymuned ehangach i gasglu barn am eich prosiect.

 

Cam 2. Bydd Aelodau'n cwrdd i ystyried y ceisiadau. Os bydd y project yn llwyddiannus, caiff yr ymgeisydd ei wahodd i gwblhau'r cais llawn am y cyllid.

 

Cysylltwch â

Os hoffech drafod eich project neu wirio a ydych yn gymwys, cysylltwch â ni.

 

Neu os os nad ydych yn rhan o sefydliad, ond yr hoffech awgrymu syniad ar gyfer prosiect y gallai'r Cyngor ei gyflawni, cysylltwch â ni.

 

Charlotte Raine, Uwch Gynllunydd - cyfrifol am gyllid Adran 106.