Cynllun Trafnidiaeth Gynaliadwy y Rhws 

Mae’r Cyngor wedi sicrhau cyllid Adran 106, y gellir ei ddefnyddio at ddibenion trafnidiaeth gynaliadwy, o ddatblygiad Taylor Wimpey y gellir ei gyrraedd drwy Porthkerry Road. 

 

Mae cytundeb Adran 106 yn nodi bod rhaid i’r cyfraniad trafnidiaeth gynaliadwy gael ei wario ar wybodaeth, cyfleusterau, gwasanaethau neu brojectau sy’n creu neu wella mynediad i gerddwyr, beicwyr a defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus yn y Rhws.


Mae’r Cyngor wedi nodi’r gwelliannau canlynol a hoffai gael gwybod barn preswylwyr ar y cynllun arfaethedig.

 

  • Creu troedffordd/beicffordd ar hyd gorllewin Heol yr Orsaf rhwng Gorsaf Drenau Ryngwladol Caerdydd y Rhws a’r gyffordd T â Fontygary Road

  • Creu mannau parcio ar hyd Heol yr Orsaf i wella diogelwch cerddwyr/beicwyr sy’n teithio ar hyd Heol yr Orsaf gan fod ceir yn parcio ar y llain laswellt ar hyn o bryd;

  • Gwella lled y troedffyrdd rhwng mynedfa’r safle datblygu ar Porthkerry Road, i’r gyffordd-gylchfan yn Porthkerry Road/Rhoose Road/Readers Way.

  • Creu seilwaith beicio oddi ar y lôn gerbydau lle bo’n briodol a phosibl, rhwng y fynedfa ochr a Gorsaf Drenau Ryngwladol Caerdydd y Rhws;

  • Uwchraddio’r troedffyrdd y tu allan i Ysgol Gynradd y Rhws a Llyfrgell y Rhws.

 

Sylwch na ellir defnyddio’r cyfraniad ar gyfer ceudyllau neu welliannau i deithiau sy’n gysylltiedig â cherbydau preifat, fodd bynnag, fel rhan o'r cynllun bydd tîm cynnal a chadw'r Cyngor yn ail-wynebu rhannau o Fontygary Road, gan gynnwys y darn y tu allan i'r ysgol.

 

Mae’r Cyngor yn rhagweld y caiff y cynllun ei gyflawni, fesul camau, trwy flwyddyn ariannol 2020/21.

 

Cydnabyddir bod y prosiect hwn yn canolbwyntio ar y llwybrau allweddol i'r dwyrain o Rhoose. Hoffai'r Cyngor wella seilwaith cerdded a beicio i'r gorllewin o Rhoose, yn enwedig hanner gorllewinol Fontygary Road. Wrth i fwy o arian ddod ar gael, bydd gwaith yn cael ei wneud i wella seilwaith cerdded a beicio ar hyd Ffordd Fontygary gyfan, fodd bynnag, bydd hyn yn dibynnu ar arian ychwanegol ar gael.

 

Mae'r lluniadau isod yn dangos lleoliadau'r gwaith arfaethedig.

 

 

 

Dweud eich dweud

Mae'r ymgynghoriad hwn bellach wedi cau. Mae swyddogion yn ystyried yr ymatebion a gafwyd yn y sesiwn galw heibio ac o'r ffurflen adborth ar-lein cyn bwrw ymlaen â'r prosiect hwn.