NAWR YN CAEL - Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol

Celf Gyhoeddus mewn Datblygiadau Newydd, Cynlluniau Teithio a Coed, Coetiroedd, Perthi a Datblygu.

 

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2011-2026 Bro Morgannwg gan y Cyngor ar 28 Mehefin 2017. Mae’r CDLl yn disodli’r Cynllun Datblygu Unedol mabwysiedig blaenorol gan osod y polisïau ar gyfer rheoli datblygu ym Mro Morgannwg ac mae’n sail ar gyfer penderfyniadau ar gynllunio defnydd tir.

 

Mae’r Cyngor wedi paratoi nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA) drafft i gyd-fynd â’r polisïau yn y CDLl parthed y pynciau canlynol:

 

 

Cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol chwe wythnos ar y Canllawiau Cynllunio Atodol drafft rhwng dydd Mawrth 8 Mai 2018 a dydd Mawrth 19 Mehefin 2018.

 

Bydd pob sylwadau yn cael eu hadrodd i Bwyllgor Cabinet a Chynllunio'r Cyngor i'w hystyried cyn mabwysiadu'r CCA yn derfynol i'w defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yn y dyfodol.

Yn y cyfamser caiff y CCA presennol a fabwysiadwyd gan y Cyngor eu defnyddio o hyd fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio.

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am y CCA neu’r ymarfer ymgynghori hwn, cysylltwch â’r Tîm CDLl ar 01446 700111 neu e-bostiwch LDP@valeofglamorgan.gov.uk