Ymgynghoriad Strategaeth Cartrefi Gwag 2019-2024

Rydym yn cynnal ymgynghoriad ar ein drafft Strategaeth Cartrefi Gwag a gyfer 2019-24. Mae'r strategaeth ddraft yn nodi ymrwymiad parhaus y Cyngor i wneud y defnydd gorau posibl o'r stoc dai bresennol.

Image for Empty Homes Consultation banner size

Gall eiddo gwag gael effaith negyddol ar fywydau trigolion lleol gan eu bod yn fagnet i droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, yn gallu gostwng gwerth eiddo yn y cyffiniau ac yn cyfrannu at ddirywiad cymdogaethau. Maent hefyd yn risg i’r gwasanaethau brys ac yn rhoi pwysau ychwanegol ar dimau a gwasanaethau amrywiol y Cyngor.


Ar 1 Ebrill 2019, o’r 58,909 o eiddo preswyl ym Mro Morgannwg, roedd 846 o eiddo preifat yn wag ers chwe mis neu fwy.  Mae hyn yn cynrychioli 1.4% o’r stoc dai.  O’r 846 o eiddo preifat, mae 311 (36.76%) wedi bod yn wag ers dros ddwy flynedd a 47 (5.56%) ers dros ddeng mlynedd.


Cymeradwyodd Cabinet y Cyngor (15 Gorffennaf 2019) Strategaeth Cartrefi Gwag 2019-2024 Ddrafft (“y Strategaeth ddrafft”) fel dogfen ymgynghorol.  Eiddo preifat sy’n wag yn yr hirdymor (gwag ers chwe mis neu fwy) yw prif ffocws y Strategaeth ddrafft.  


Mae’r Strategaeth ddrafft yn dilyn y Strategaeth 2012-2017 flaenorol ac yn nodi ymrwymiad parhaus y Cyngor i wneud y defnydd gorau posibl o’r stoc dai bresennol a’r rôl y bydd y Cyngor a’i bartneriaid yn ei chwarae o ran dechrau ailddefnyddio eiddo sy’n wag yn yr hirdymor, ynghyd â’r adnoddau, y pwerau a’r prosesau y gall y Cyngor eu defnyddio i gyflawni hyn.   


Wrth ddelio â pherchnogion eiddo gwag, camau gwirfoddol yw’r opsiwn dymunol bob tro.  Mae cyngor, cymorth a chymhellion yn lleihau’r pwysau ar adnoddau’r Cyngor a’r angen am gamau gorfodi yn ddiweddarach.


Prif nodau’r Strategaeth ddrafft yw:

  • Casglu, cynnal a gwella cywirdeb data cartrefi gwag

  • Rhoi cyngor, cymorth a chymhellion ariannol i leihau nifer yr eiddo gwag hirdymor

  • Hyrwyddo dull Cyngor cyfan o ymdrin â chartrefi gwag

  • Blaenoriaethu cartrefi gwag ar gyfer camau gweithredu gorfodi

  • Chodi ymwybyddiaeth o gartrefi gwag


Dweud Eich Dweud


Rydym yn eich gwahodd i gael golwg ar y Strategaeth a dweud eich dweud drwy gwblhau’r arolwg ar-lein.  

 

Strategaeth Ddrafft 2019-24

 

Arolwg Ar-lein


Os ydych chi’n gwneud yr arolwg hwn ar bapur, neu os ydych am wneud unrhyw sylwadau pellach, gyrrwch nhw i: 

 

RHADBOST RTGU-JGBH-YYJZ,

Ymgynghoriad,

Cyngor Bro Morgannwg,

Swyddfeydd Dinesig,

Heol Holltwn, Y Barri,

CF63 4RU.

 

Dyddiad cau’r cyfnod ymgynghori yw 22 Tachwedd 2019.


Caiff yr holl sylwadau eu rhoi i Gabinet y Cyngor ar ôl yr ymarfer ymgynghori er mwyn iddo ystyried unrhyw newidiadau i’r Strategaeth Cartrefi Gwag 2019-2024 Ddrafft cyn i’r fersiwn orffenedig gael ei chyhoeddi.