Cynnig i dynnu'n ôl cyllid disgresiynol am wasanaethau trafnidiaeth ysgol y telir amdanynt 

Bydd yr ymgynghoriad yma yn rhedeg o 02 Ebrill tan 28 May 2019.

 

Cefndir

Mae'r Cyngor yn wynebu pwysau cyllidebol mawr ar hyn o bryd ac o'r herwydd angen gwneud arbedion o £3.7 miliwn ym mlwyddyn ariannol 2019/20.  Mae nifer o opsiynau arbedion yn cael eu cyflwyno ac wedi bod neu wrthi’n mynd trwy broses ymgynghori. 


Un opsiwn a awgrymir yw tynnu’n ôl y cyllid am wasanaethau trafnidiaeth ysgol disgresiynol y telir amdanynt.   Ni fydd disgyblion sy’n gymwys i drafnidiaeth ysgol am ddim yn cael eu heffeithio gan y cynnig hwn.  


Nid yw cymorth ariannol am wasanaethau trafnidiaeth ysgol y telir amdanynt yn ddyletswydd statudol ar y Cyngor.  Gallai’r cynnig y dynnu'r cyllid hwn yn ôl arbed tua £180k y flwyddyn i’r Cyngor.    

 

Isod mae rhestr o wasanaethau y mae'r Cyngor yn eu sybsideiddio ar hyn o bryd i rai disgyblion.

 

Nodwch na fydd y cynnig hwn yn effeithio ar ddisgyblion sy'n gymwys i dderbyn gwasanaethau cludiant ysgol am ddim.

 

Gwasanaethau

 • 351 - Ysgol Gynradd Sain Tathan
 • P122 - Ysgol Gynradd Llangan 
 • P125 - Ysgol Sant Curig / Ysgol Sant Baruc
 • P132 -  Ysgol Pen Y Garth
 • P133 -  Ysgol Gynradd Sant Joseff
 • P135 -  Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Saint Andras 
 • P138 -  Ysgol Gynradd Sant Illtyd
 • P139 -  Ysgol Pen Y Garth
 • P97 -  Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Llansannor 
 • S10 -  Ysgol Uwchradd Pencoedtre / Ysgol Uwchradd Whitmore / Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 
 • S14 - Ysgol Uwchradd Pencoedtre / Ysgol Uwchradd Whitmore  
 • S2 - Ysgol Uwchradd Whitmore / Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg 
 • S49 - Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn
 • S51 -  Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn
 • S53 -  Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Richard Gwyn

 

 

Am fwy o wybodaeth gweler y dogfennau isod.

Isod rydym wedi ymateb i ambell Gwestiwn Cyffredin ynglŷn â'r cynigion:

 

 • Pwy sy'n cael cludiant ysgol am ddim?

  Mae plentyn ysgol gynradd sy'n byw dros 2 filltir a phlentyn ysgol uwchradd sy'n byw dros 3 milltir i ffwrdd, gan ddefnyddio llwybr cerdded sydd ar gael ac yn mynychu ysgol y dalgylch, yn gymwys i gael cludiant ysgol am ddim. Gall rhai disgyblion fod yn gymwys yn seiliedig ar lwybr cerdded nad yw ar gael, o'u cartref i'r ysgol.

   

  Mae'r meini prawf pellter ar gyfer cludiant rhwng y cartref a'r ysgol yn cael eu pennu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o Fesur Teithio gan Ddysgwyr Llywodraeth Cymru.

 • Ar hyn o bryd mae fy mhlentyn yn defnyddio cludiant i'r ysgol, a fydd yn rhaid iddo dalu os aiff y cynnig yn ei flaen? 
  Os oes gan ddisgybl bàs teithio nad yw wedi talu amdano ar hyn o bryd ac nad yw ei amgylchiadau wedi newid, yna ni chodir tâl am deithio.
 • Ar hyn o bryd mae fy mhlentyn yn defnyddio cludiant ADY, a fydd yn rhaid i mi dalu os aiff y cynnig yn ei flaen? 
  Os yw'r tîm cludiant ADY yn meddu ar ffurflen gais gyfredol am gludiant ar gyfer eich plentyn a'i fod yn gymwys i gael cludiant am ddim, yna ni fydd unrhyw newid o ran ei gymhwysedd i deithio.
 • Beth yw 'gwasanaeth lle mae tâl am docynnau'? 
   Darperir gwasanaethau lle mae tâl am docynnau ar gyfer disgyblion sy'n byw llai na'r pellter cymhwyso o ysgol y dalgylch.  Fe'u darperir i helpu i leihau tagfeydd wrth glwyd yr ysgol ac annog defnydd o gludiant cyhoeddus.
 • Mae gan fy mhlentyn bàs bws am ddim ar fws lle mae tâl am docynnau, ond mae rhai disgyblion yn talu.  Sut y bydd fy mhlentyn yn cyrraedd yr ysgol os bydd y gwasanaeth lle mae tâl am docynnau yn cael ei ddileu? 
  Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn parhau i ddarparu cludiant statudol am ddim i'r ysgol i'r disgyblion hynny sy'n gymwys ar sail pellter llwybrau cerdded/llwybrau nad ydynt ar gael ar hyn o bryd sydd yn derbyn gwasanaeth lle mae tâl am docynnau i'r ysgol. Os caiff yr elfen dalu ei dileu, gall olygu bod disgyblion sy'n gymwys i gael cludiant am ddim i'r ysgol yn cael eu casglu mewn cerbydau llai.
 • Faint fydd y costau teithio ar wasanaethau os yw'r Gweithredwyr yn dewis eu rhedeg eu hunain, heb unrhyw gymhorthdal ariannol oddi wrth y Cyngor? 
  Mater i'r Gweithredwr yw trefnu tâl ar gyfer gwasanaeth bws masnachol ond maent wedi nodi y byddai cynnydd posib o'r prisiau teithio presennol o £1 sengl/£2 dychwelyd i £2 sengl/£3 dychwelyd ar rai gwasanaethau. 
 • Rwy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim felly a fydd yn rhaid i mi dalu i ddefnyddio bws lle mae tâl am docynnau? 
  Os nad yw eich plentyn yn gymwys i gael pàs teithio am ddim i'r ysgol a'ch bod yn dewis defnyddio cludiant ysgol yna bydd yn rhaid i chi dalu. 
 • A yw hyn yn newid i'r polisi Cludiant Ysgol? Os felly, mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr Llywodraeth Cymru yn nodi bod yn rhaid i unrhyw newid polisi gael ei gyhoeddi erbyn 1af Hydref, cyn y flwyddyn ysgol newydd y mis Medi canlynol. 
  Nid yw hyn yn newid mewn polisi. Darperir gwasanaethau cludiant lle mae tâl am wasanaeth yn ôl disgresiwn y Cyngor ac nid ydynt yn rhan o'r swyddogaeth statudol o ran cludiant i'r ysgol.
 • Sut allaf gael gwybod am wasanaethau bysiau eraill y gellir eu defnyddio? 
   Mae Traveline Cymru (https://www.traveline.cymru/) yn darparu siop un stop ar gyfer ymholiadau cludiant cyhoeddus.

 

Camau nesaf

Roedd yr ymgynghoriad yma wedi gorffen ar 28 Mai 2019. Oherwydd cyfyngiadau amser mae'r adolygiad o'r ymgynghoriad ar dynnu yn ôl cyllid ar gyfer gwasanaethau cludiant ysgol y telir amdanynt wedi ei ohirio, ac felly bydd gwasanaethau yn aros yn eu lle ar gyfer y flwyddyn academaidd 2019/20.

 

Cyswllt