Amcanion Gwella 2016/17

Er ein bod yn ymdrechu'n gyson i wella ein holl wasanaethau, mae'n bwysig i ni nodi nifer fach o feysydd lle yr ydym am ganolbwyntio ein sylw er mwyn cyflawni gwelliannau sylweddol yn gynt.

 

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn gofyn i ni ymgynghori ar a chyhoeddi ein hamcanion gwella yn flynyddol, ac i adrodd ein perfformiad yn erbyn yr amcanion hyn.

 

Mae ein hamcanion gwella ar gyfer 2016/17 wedi cael eu llywio gan ein Cynllun Corfforaethol (cynllun pedair blynedd o flaenoriaethau cyngor), mae ein proses cynllunio gwasanaeth blynyddol a gwybodaeth am sut mae gwasanaethau yn dda cyngor yn perfformio gan gynnwys canfyddiadau asesiadau rheoleiddwyr gwasanaeth'. Rydym hefyd wedi ystyried canfyddiadau nifer o ymgynghoriadau diweddar.

 

Amcanion Gwella Cyngor Bro Morgannwg 2016/17

Mae targedau heriol wedi eu gosod yn erbyn yr holl fesurau ar gyfer gwella, gan adlewyrchu ymrwymiad y Cyngor i wella'r gwasanaethau y mae'n eu darparu yn barhaus. Ar yr un pryd, mae'r Cyngor hefyd yn ymwybodol o'r pwysau galw ariannol a'r pwysau gwasanaeth sylweddol sydd i ddod dros y flwyddyn nesaf felly mai'r targedau a'r cerrig milltir ar gyfer amcanion gwella arfaethedig wedi cael eu gosod o fewn y cyd-destun hwn. 

 

Amcanion gwella arfaethedig ar gyfer y flwyddyn i ddod:

  1. Lleihau tlodi ac unigedd cymdeithasol
  2. Hyrwyddo adfywio, twf economaidd a chyflogaeth
  3. Codi safonau cyflawniad cyffredinol
  4. Annog a hyrwyddo ffyrdd o fyw egnïol ac iach
  5. Darparu rhaglen drawsnewidiol y Cyngor, 'Ail-lunio Gwasanaethau' i gyflawni anghenion dinasyddion Bro Morgannwg yn y dyfodol, o fewn cyd-destun heriau ariannol digynsail.

 

 

 

Roeddwn wedi gofyn i'n partneriaid strategol a rhanddeiliaid allweddol eraill i rannu eu barn ar yr amcanion gwella drafft ar gyfer 2016/17. Mae'r ymgynghoriad hwn nawr ar gau. Mae'r awdurdod yn ddiolchgar i bawb a roddodd yr amser i lenwi'r arolwg ac i’r sawl a roddodd eu barn inni.

 

 

Freepost RTGU-JGBH-YYJZ

Consultation

Corporate and Customer Services

The Vale of Glamorgan Council

Civic Offices

Holton Road

Barry

CF63 4RU