Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus – Rheoli Cŵn 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn ymrwymedig i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn perthynas â baw cŵn

 

Yn aml, disgrifiwyd Bro Morgannwg fel un o’r llefydd gorau i fyw ynddo yng Nghymru. Rydym ni, fel Cyngor, yn falch o fod wedi ein dyfarnu â statws Baner Werdd mewn nifer gynyddol o barciau a statws Baner Las ym Mae Whitmore ac rydym yn gweithio’n barhaus i gynnal y safonau uchel hyn. 
 

Mae Bro Morgannwg yn sir sy'n croeso cŵn. Mae nifer o barciau, mannau agored a thraethau i gerddwyr cŵn fanteisio arnynt. Fodd bynnag, mae nifer fach o berchnogion cŵn nad ydynt yn cymryd cyfrifoldeb am eu hanifeiliaid anwes pan ddaw i fwynhau'r mannau agored hyn.


Er gwaethaf sawl ymyriad addysgol, fel ymgyrch Mae Cŵn yn Glyfar, mae o hyd broblemau ledled Bro Morgannwg gyda rhai perchenogion cŵn anghyfrifol, yn benodol wrth beidio â gwaredu baw cŵn. Gwyddom fod y mwyafrif o berchenogion cŵn yn rhai cyfrifol, ac nid ydym am eu gwahardd rhag mwynhau'r mannau agored y mae'n rhaid i Fro Morgannwg eu cynnig.
 
Er mwyn mynd i’r afael â hyn mae gan y Cyngor y pŵer i gyflwyno Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (PSPO) dan Ddeddf Troseddu Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Phlismona 2014. Diben PSPO yw cyfyngu ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus mewn mannau cyhoeddus. Byddai’n dislodi is-ddeddfau a chyfyngiadau presennol. Gall PSPO bara 3 blynedd ac os caiff ei dorri gallai swyddog awdurdodedig gyflwyno Hysbysiad Cosb Benodedig o hyd at £100, a allai gynyddu i £1000 os na chaiff ei dalu.

 

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus rhwng Mehefin a Medi 2018, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi ystyried ymatebion nifer o drigolion a rhanddeiliaid allweddol eraill. Rydym wedi gwneud newidiadau i'r cyfyngiadau arfaethedig y gellir eu crynhoi fel a ganlyn:

 

  • Dylai perchennog cŵn symud baw cŵn o bob man cyhoeddus;
  • Gwaherddir cŵn rhag rhai traethau o 01 Mai - 30 Medi; a
  • Gwaherddir cŵn o bob man chwarae i blant.

Mae'r Cyngor wedi penderfynu peidio â mynd ar drywydd y bwriad i gyfyngu ar gŵn ar gaeau chwaraeon wedi'u marcio ar hyn o bryd.

 

Mae'r mapiau a'r dogfennau isod yn rhoi mwy o wybodaeth am y newidiadau a wnaed i'r cyfyngiadau arfaethedig yn dilyn ymgynghoriad.

 

Ystyriodd Cabinet y Cyngor y gwelliannau hyn mewn cyfarfod ar 18 Mawrth, ac yna cyfeiriwyd yr adroddiad at Bwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio. 


Bydd y penderfyniad terfynol ar weithredu'r Rheolaethau Cŵn yn cael ei wneud mewn cyfarfod o'r Cyngor llawn.

 

Cyfyngiadau Arfaethedig

Mae'r tabl wedi'i ddiweddaru yn rhestru'r ardaloedd sydd â chyfyngiadau a lle bu newidiadau, a gellir gweld y map am fwy o fanylion/ ffiniau. Gellir cyrchu'r allwedd ar gyfer y map trwy glicio ar 'haenau' ar yr ochr chwith, ac mae hefyd blwch chwilio ar gyfer ardaloedd penodol. Mae'r wybodaeth hon wedi'i diweddaru yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus yn seiliedig ar yr ymatebion a dderbyniwyd.

 

 

  

Os oes gennych unrhyw gwesitynau, cysylltwch â: