Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Porth Trefawyr Penarth 

Gwaith celf cyhoeddus ym Mharth Agored Dingle 

 

Cefndir

Sicrhaodd y Cyngor gyllid drwy gytundeb Adran 106 gyda datblygwr Penarth Heights i ddarparu a gwella mannau agored cyhoeddus a chyfleusterau yng nghyffiniau'r datblygiad. Mae rhan o'r cyllid hwn yn cynnwys datblygu Gwaith Celf Cyhoeddus ar gyfer yr ardal. 


Mae Parc Dingle wedi'i leoli oddi ar Windsor Road ym Mhenarth. Ystyriwyd bod y mynedfeydd a'r rheiliau terfyn yn hyll ac roedd hyn o bryder mawr gan eu bod wedi'u lleoli mewn lleoliad allweddol oddi ar un o'r prif ffyrdd i ganol y dref, gan roi argraff wael o'r ardal. Nodwyd bod angen uwchraddio'r ardal hon er mwyn darparu porth trawiadol, cyffrous o ansawdd uchel i'r dref.


Cynigiwyd cyfres o welliannau amgylcheddol ac ymgynghorwyd arnynt, gan gynnwys gwaith i uwchraddio'r briffordd yn Heol Windsor, uwchraddio'r rheiliau terfyn i Barc Dingle a chreu mynedfa newydd i'r Parc a fyddai hefyd yn ffurfio nodwedd porth trawiadol ar gyfer y dref.

 

Cod Steaks 

Cafodd Cod Steaks eu dewis i greu gwaith celf y porth yn dilyn proses tendr agored. Mae ganddynt bortffolio o waith celf cyhoeddus yn ogystal â phrojectau o amryw ddiwydiannau eraill gan gynnwys ffilm, teledu, amgueddfa, arddangosfa a thema. 


Mae Cod Steaks wedi creu adroddiad ar gyfer y project hwn sy'n cwmpasu pob agwedd o'r ymgynghoriad cymunedol cychwynnol, gan weithio gydag ysgolion lleol i ddatblygu syniadau ar gyfer gosod, datblygu dyluniad a lluniau gwaith ar y gweill o'u gweithdy.

 

Darllen Adroddial Llawn Cod Steaks

 

Gosod

Bydd Porth Trefawyr Penarth  yn cael ei osod wrth fynedfa Parc Dingle o ddydd Iau 19 Mawrth. Bydd y gwaith yn cymryd oddeutu un wythnos i'w gwblhau. Byddwn yn rhannu lluniau o'r gwaith celf ar ôl cwblhau'r gwaith gosod a byddwn yn annog yr holl drigolion i ymweld â'r Parc i weld y gwaith celf hwn yn dod yn fyw.